Vartotojų teisės : D.U.K. : Vartotojų teisės : D.U.K. :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#6675: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Sponsoriai
D.U.K. Vartotojų teisės.

Tu taip pat gali tapti remėju!

D.U.K. (FAQ)

Pagrindinis »» Vartotojų teisės

Vartotojų teisės » D.U.K. (FAQ)


Turinio aprašas


Atsisako sudaryti elektros energijos tiekimo sutartį su nuomininku, ką daryti?

Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2008-11-04 yra priėmęs nutartį Nr. 3K-3-551/2008 kurioje išaiškinta, kad „ Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 29 punkte nustatyta, kad sudarant elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su nuomininku elektros energiją tiekiančiai įmonei pateikiami teisėtą pagrindą naudotis savininko turtu patvirtinantys dokumentai. Toks dokumentas yra nuomos sutartis, kuri turi būti pateikiama tiekėjui, kai abonentas kreipiasi dėl viešosios sutarties sudarymo (CK 6.161 straipsnis). Jos įregistravimo viešame registre iki pateikimo siekiant elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo Taisyklėse nereikalaujama, todėl darytina išvada, kad tokiu būdu elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių, kaip viešųjų sutarčių, sudarymui nustatytas palankesnis abonento teisių įgyvendinimo mechanizmas, kuris CK 6.579 straipsnio 4 dalies nuostatoms neprieštarauja.“

1. turite parašyti prašymą VST ir išsiųsti registruotu paštu. Rašte turite nurodyti protingą laiko tarpą, pvz. savaitę, kad jums būtu atsakyta ar bus su jumis sudaryta elektros energijos tiekimo sutartis ar ne, taip pat prie prašymo turi būti pridedami nuomos sutartį patvirtinantys dokumentai. Negavus atsakymo arba gavus neigiamą atsakymą turite atlikti sekantį veiksmą.
2. Kreiptis į prokurorą su raštu dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ištyrimo, taip pat į pirminę teisinę pagalbą pasikonsultuoti su konsultantu ar jums priklauso valstybės finansuojamas advokatas , kuris galėtų atstovauti Jūsų interesus teisme, taip pat dėl vartotojų teisių gynimo vertėtų pasikonsultuoti ir su vartotojų teisėmis ginančiais asmenimis.
Nerandi atsakymo? Tai užduok klausimą. Spausti čia.
Redaguota 2009-04-01

Grįžti į pradžią

Kaip ginti savo teises finansų srityje?

Prašymą ar skundą pirmiausia pateikite nagrinėti finansinių paslaugų teikėjui (bankui, kredito unijai ir pan.), dėl kurio paslaugų skundžiatės. Jis Jūsų prašymą ar skundą privalo išnagrinėti ir atsa­kyti raštu per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Skundas turi būti išnagrinėtas nemokamai.
Jei atsakymas Jūsų netenkina ar Jums nebuvo atsakyta per 30 dienų, tuomet  turite teisę kreiptis į Lietuvos banką (Lietuvos banko ginčų priežiūros tarnyba- ginčų nagrinėjimo komisija). Kreipimasis į Lietuvos banką neatima Jūsų teisės kreiptis į teismą. Bankas skundą privalo išnagrinėti kaip galima greičiau. Nuo 2016 m. vasario mėn greitieji kreditai (vartotojų kreditas) negali būti didesnis nei 70 proc palūkanų per metus. ir ne didesnis, akip 0,05 proc. delspinigių per dieną.
Daugiau informacijos Radijo laidoje 2016-03-30 vartotojo gidas  ir http://www.lb.lt/prieziura
Nerandi atsakymo? Tai užduok klausimą. Spausti čia.
Redaguota 2016-04-05
Grįžti į pradžią

Ką turėčiau žinoti apie dažniausiai pasitaikančias finansines paslaugas?

Mokėjimo kortelės įsigijimo sutartį turite suda­ryti raštu. Dar prieš sudarant sutartį banko darbuotojai Jus privalo supažindinti su visomis sutarties sąlygomis.
Ką darytumėte, jei pavogtų Jūsų mokėjimo kortelę ar ją pamestumėte?
Tuoj pat apie tai praneškite bankui. Bankas privalo priimti pranešimus bet kuriuo paros metu ir imtis priemonių. Jeigu po Jūsų pranešimo patirtumėte nuostolių, bankas privalėtų juos atlyginti. Prieš pranešant bankui patirti nuostoliai praradus kortelę taip pat gali būti atlyginti, tačiau tik tie, kurie viršija 150 eurų ekvivalentą litais ir jei šie nuostoliai atsirado dėl Jūsų aplaidumo arba didelio neatsargumo.
Jei bankas keičia mokėjimo kortelės sutarties sąlygas, jis turi apie tai pranešti Jums ir suteikti 30 dienų terminą apsispręsti: sutikti su pakeitimais arba nutraukti sutartį.
Įsidėmėkite: neatskleiskite banko Jums suteiktų mokėjimo kortelės slaptažodžių, nerašykite jų ant pačios mokėjimo kortelės, nesinešiokite kartu su ja.
Banko sąskaitos. Sudarę sutartį su banku gauna-te tik Jūsų vardu atidarytą sąskaitą, kuria naudotis negali niekas kitas (jeigu banko sąskaitos sutartyje nenumatyta kitaip). Įsidėmėkite: automatiškai nurašyti pinigus iš Jūsų sąskaitos bankas gali tik Jūsų nurodymu arba teis­mo sprendimu.
Indėliai. Norėdami įnešti indėlį, pagal sutartį ban­kui duodate pinigus, kuriuos bet kada galite susi­grąžinti su palūkanomis vos pareikalavę. Įsidėmėkite, kad palūkanos priklauso ne tik nuo indėlio sutarties termino, bet ir nuo sumos, kurią perduodate bankui. Po bankų krizės įvesta indėlių draudimo sistema apsaugo nuo galimos rizikos prarasti pinigus.
Lėšų pervedimas. Pagal Jūsų sudarytą sutartį su banku šis už komisinį mokestį įsipareigoja laiku atlikti visus pervedimus, net ir į užsienio bankus. Ką  daryti jei bankas laiku neįvykdė mokėjimo nurodymo?
Raštu kreipkitės į banką. Jums turi būti grąžintos lėšos, palūkanos už laikotarpį nuo lėšų pateikimo bankui iki lėšų įskaitymo į nurodytą sąskaitą ir sumokėtas komisinis mokestis. Įsidėmėkite. Bankas, priėmęs mokėjimo nurody­mą, turi jį įvykdyti tą pačią banko darbo dieną, je mokėtojo ir gavėjo bankas tas pats. Jei banka skirtingi, mokėjimo nurodymą atlikus iki 12 vai., jis turi būti įvykdytas tą pačią diena, o jeigu po 12 val. ne vėliau kaip kitą banko darbo dieną.
Vartojimo kreditas - tai iš banko gauta paskola kurią vėliau dalimis arba visą iš karto reikia grą­žinti bankui (paskolos tikslas banko nėra kontro­liuojamas ir netikrinamas).
Įsidėmėkite. Sutartyje turi būti nurodyta kredito kainos metinė norma, paaiškinta jos apskaičiavime tvarka. Jums taip pat turi būti aiškiai pateikta infor­macija apie papildomus mokesčius, susijusius su kredito administravimu, tvarkymu, išankstiniu grąžinimu ir pan. Jūs turite teisę bet kada nutraukti kredito sutartį, tačiau privalote grąžint
likusią kredito dalį sutartyje negali būti nusta tytas draudimas iš anksto padengti kreditą.
Jeigu buvo pažeistos Jūsų, kaip vartotojo, teisės, kreipkitės į Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą
Nerandi atsakymo? Tai užduok klausimą. Spausti čia.
Redaguota 2009-04-01
Grįžti į pradžią

Kam rašyti skundą, jeigu reklama pažeidė mano vartotojo teises?

Reklamą kontroliuojančiai institucijai. Jų yra kelios:
Nacionalinė  vartotojų teisių apsaugos  taryba   - prižiūri, kaip laikomasi Reklamos Įstatyme, Visuomenės informavimo įstatyme, Alkoholio kontrolės įstatyme, Ta­bako kontrolės įstatyme jai priskirtų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų, išskyrus klaidinančią, ly­ginamąją, išorinę reklamą, reklamos Įrengimą sau­gomose teritorijose;
Lietuvos    Respublikos    Konkurencijos   taryba    -tiria klaidinančią ir lyginamąją reklamą; Vietos savivaldos vykdomosios institucijos -prižiūri išorinės reklamos Įrengimą, atitikimą reikalavimams;
Valstybės įstaiga, atsakinga už kultūros vertybių apsaugą, bei saugomos teritorijos steigėjo įgaliota įstaiga - prižiūri išorinės reklamos įrengimą saugomose teritorijose;
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba -prižiūri alkoholio ir tabako reklamą,  išskyrus reklamą visuomenės informavimo priemonėse; Valstybinė   maisto   ir   veterinarijos   tarnyba    -atsakinga už maisto reklamą;
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija -atsakinga už ne maisto reklamą;
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba - prižiūri vaistų reklamą;
Lietuvos radijo ir televizijos komisija - kontroliuoja reklamos trukmę.
Jei Jūsų teisės pažeidžiamos naudojant Reklamos įstatyme numatytą draudžiamą reklamą, galite kreiptis į teismą dėl reklamos naudojimo nutrau­kimo, padarytos žalos atlyginimo, įpareigojimo paskelbti vieną ar kelis konkretaus turinio ir formos pareiškimus, paneigiančius klaidinamą reklamą.
Nerandi atsakymo? Tai užduok klausimą. Spausti čia.
Redaguota 2009-04-01
Grįžti į pradžią

Kaip nekokybiško maisto produkto pirkėjas (vartotojas), gali apginti savo teises?

Vartotojo veiksmų eiliškumas galėtų būti toks:
1.pardavėją (išnaudojama draugiško susitarimo galimybė), žodžiu, o nepavykus žodžiu, kreiptis raštiškai;
2.patariamosios, atstovaujamosios teisės pagrindais veikiančias vartotojų asociacijas;
3. taikaus konflikto išsprendimo siekiančias neteisminius ginčus nagrinėjančias institucijas, kai ginčo tarp dviejų šalių sprendimui vadovauja neutrali trečioji šalis, t.y. pasinaudoti alternatyviais ginčų sprendimo būdais;
4.teismą;
Tik įvykdęs reikalavimą pirmiausia kreiptis į prekės pardavėją, vartotojas turi teisę kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją, ar teismą. Neįvykdžius neteisminio ginčo sprendimo reikalavimo, gali būti prarasta galimybė laimėti bylą teisme.
Akivaizdu, kad  neteisminis ginčų nagrinėjimas turi daug privalumų (pvz.  mažesnės sąnaudos, jų pigumas, lankstumas, paprastumas, greitumas, paprastesnė kreipimosi dėl ginčo nagrinėjimo tvarka, taikiai priimtų sprendimų vykdymo didesnis tikėtinumas ir pan.). Vis gi, toki trūkumai, kaip skirtingų taisyklių egzistavimas, sprendimų neprivalomumas, funkcijų daugialypiškumas – aplinkybės, kurios mažina sieko pasinaudoti jomis patrauklumą.
Daugiau informacijos rasite intelektinio rėmėjo straipsnyje Vartotojo teisė į tinkamus maisto produktus
Nerandi atsakymo? Tai užduok klausimą. Spausti čia.
Redaguota 2010-06-06
Grįžti į pradžią

Kas yra reklama, kokie reklamos ribojimai, kaip reklama gali pažeisti vartotojo teises?

Kas yra reklama?
įvairiai skleidžiama informacija, skatinanti įsigyti ns siūlomų prekių ar naudotis kokiomis nors paslaugomis. Reklamos tikslas - padidinti reklamuojamos prekės ar paslaugos paklausą.
Jeigu Jus pasiekia reklama, tai ir Jūs esate reklamos vartotojas.
Kas dalyvauja reklamos veikloje:
Reklamos davėjas (užsakovas) - jis užsako reklamą;
Reklamos gamintojas - pagal užsakovo pageidavimus kuria reklamą;
Reklamos tarpininkas - tarpininkauja, užsakant reklamas skleidimo ir/ar reklamos gamybos paslaugas;
Reklamos skleidėjas - įvairiomis priemonėmis skleidžiama reklama.
Kas atsako už neleidžiamą reklamą?
Už neleidžiamą reklamą atsakys jos davėjas, kol įrodys, kad Reklamos įstatymas buvo pažeistas ne dėl jo kaltės. Reklamos gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas atsakys, jei jie žinojo, kad naudojama klaidinanti reklama
neleidžiama lyginamoji reklama arba jie negali pateikti įrodymų, leidžiančių nustatyti reklamos davėją.
Kokia turi būti reklama?
 * Padori, teisinga bei aiškiai atpažįstama;
 * Pateikiama taisyklinga lietuvių kalba;
 * Nepažeidžiant! visuomenės moralės principų;
 * Nežeminanti žmogaus garbės ir orumo;
 * Nekurstanti tautinės, rasinės, religinės, lyčių ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos;
 * Nešmeižianti ar nedezinformuojanti;
 * Neskatinanti prievartos, agresijos, panikos ar elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai;
 * Nepiktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka.

Be Jūsų sutikimo reklamoje negali būti minimas Jūsų vardas, pavardė, nuomonė, informacija apie Jūsų privatų ar visuomeninį gyvenimą, turtą, naudojamas Jūsų atvaizdas.
Klaidinanti reklama yra draudžiama. Tokia reklama bet kokiu būdu klaidina asmenis, kuriems ji skirta. Dėl savo klaidinamo pobūdžio ši reklama gali paveikti asmenų ekonominį elgesį, pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Lyginamojoje reklamoje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. Tokia reklama yra leidžiama, kai laikomasi visų jai nustatytų reikalavimų, numatytų Reklamos įstatyme.
Paslėpta reklama yra draudžiama. Tai bet kokia forma, bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie gamintoją ar paslaugos teikėją, jo pavadinimą ar veiklą, prekės ar paslaugos ženklą, pateikiama taip, kad gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Toks informacijos pateikimas visais atvejais laikomas paslėpta reklama, kai už ją mokama ar kitaip atsilyginama.
Išorinė reklama - tai ant specialių stendų, stulpų, vitrinų, pastatų, transporto priemonių esanti reklama. Ją draudžiama įrengti prie kelio, kai ji gali užstoti kelio ženklus, pabloginti matomumą ar kitaip atitraukti eismo dalyvių dėmesį ir taip sukelti jiems pavojų. Išorinė reklama neleidžiama ant skulptūrų ir paminklų, taip pat be savininko sutikimo ant jo žemės ir statinių.
Reklama televizijoje, radijuje turi būti aiškiai atpažįstama, atskirta nuo kitų programos dalių, neturi viršyti 15 procentų dienos ir 12 min. valandos transliavi­mo laiko. Reklamos reikalavimus televizijoje ir radijuje nustato Reklamos įstatymas ir Visuomenės informavimo įstatymas.
ino teatruose skleidžiama reklama gali būti pateikiama tik prieš kino filmo demonstravimą ir (arba) po jo.
Kita reklama, pvz., telefonu, elektroniniu paštu ir pan., gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu ar jo prašymu, kitu atveju ji yra draudžiama.
Vaikams skirta reklama negali jiems daryti žalingo moralinio ir fizinio poveikio, piktnaudžiaudama jų patiklumu, skatindama siūlomas prekes pirkti patiems ar to reiklauti iš tėvų.
Tabako reklama yra draudžiama. Draudimas netaikomas informacijai tabako gaminių pardavimo vietose pateikti, specialiuose leidiniuose, tabako gamintojo pavadinimui ir prekių ženklui.
Alkoholio reklamai Alkoholio kontrolės įstatyme keliama daug reikalavimų. Kai kurie iš jų: televizijoje draudžiama rodyti alkoholio, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 22 procentus, reklamą nuo 15 valandos iki 22 valandos 30 minučių, o savaitgaliais ir moksleivių atostogų dienomis - nuo 8 valandos iki 22 valandos 30 minučių. Reklama draudžiama švietimo, mokslo ir ugdymo įstaigose, visose sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninio transporto viduje ir išorėje, ant paštu siunčiamų atvirlaiškių, vokų ir pašto ženklų ir kitur.
Receptinius vaistus draudžiama reklamuoti ir pateikti apie juos informaciją per radiją ir televiziją, elektroninėmis informacijos priemonėmis. Gali būti reklamuojami tik į valstybinį vaistų registrą įrašyti vaistai. Vaistų reklamos priežiūrą ir reikalavimų kontrolę vykdo Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija - Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.
Maisto reklamoje draudžiama užsiminti apie maisto savybes, kurių jis neturi. Negalima nurodyti maisto ypatingų savybių, jei jų turi visi panašūs gaminiai.
Kūdikių maisto reklama taip pat turi savų draudimų. Motinos pieno pakaitalų reklama leidžiama tik sveikatos priežiūros specialistams skirtuose leidiniuose ir teisės aktų nustatyta tvarka ant šių prekių pakuočių.
Sveikatos priežiūros paslaugų reklamoje draudžiama naudoti paciento vardą, pavardę, įvaizdį, remtis sveikatos priežiūros valdymo institucijų, sveikatos priežiūros specialistų ar jų profesinių organizacijų rekomendacijomis.
Tarnybinių ir kovinių ginklų bei šaudmenų reklama
leidžiama tik jų prekybos vietose, specializuotose parodose ar mugėse bei specialistams skirtuose leidiniuose.
Nerandi atsakymo? Tai užduok klausimą. Spausti čia.
Redaguota 2009-04-01
Grįžti į pradžią

Kaip atrodo nesąžiningos sutartys, kas jas reglamentuoja?

Nesąžiningas sutarčių sąlygas reglamentuoja:
Civilinis kodeksas (6.188 straipsnis); Vartotojų teisių gynimo įstatymas (IV skirsnis); Europos Sąjungos Tarybos direktyva 93/13/EEB „Dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais"
Nesąžiningomis laikomos sutarties sąlygos, kurios nebuvo individualiai aptartos, jeigu jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus.
Pasitaikantys atvejai:
Sudarius interneto paslaugų teikimo sutartį, pa­slaugos teikėjas už paslaugas reikalauja dides­nės nei sutarta kainos.
Esate įpareigoti mokėti abonementinį mokestį, tačiau sutartyje nenurodyti mokesčių įkainiai, kur ir kaip galite juos rasti.
Sutartyje nustatyta, kad jos nevykdydami atsa­kysite tik Jūs, o kita šalis - ne.
Jūs esate laikomas ekonomiškai silpnesne sutarties puse ir galite savo teises apginti.
Sutartis nesąžininga, jeigu jos sąlygos išdėstytos neaiškiai, nesuprantama kalba, naudojant spe­cifinius terminus. Tokios sąlygos pagal įstatymus aiškinamos Jūsų naudai.
Nesąžiningomis gali būti pripažintos sutarties sąlygos, jei jos reikšmingos, tačiau užslėptos ma­žesniu teksto šriftu ar išdėstytos priede, kuriame vartotojas visiškai nesitiki rasti sau svarbios infor­macijos ir pan.
Prieš sudarant sutartį, vartotojui turi būti suteikta galimybė susipažinti su visomis sutarties są­lygomis.
Nesąžiningomis   laikomos   vartojimo   sutarčių sąlygos, kurios: panaikina   arba   apriboja   verslininko   civilinę atsakomybę už žalą, padarytą vartotojo svei­katai ar turtui; atima iš vartotojo galimybę pasinaudoti teismiu.

Jei norite pripažinti negaliojančiomis nesąžiningas sutarties sąlygas, kreipkitės į teismą (dėl nesąžiningų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ar pakeitimo bei padarytų nuostolių atlyginimo) arba į vartotojų teises ginančias institucijas.

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba nagrinėja vartotojų skundus dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų bei kontroliuoja vartotojų sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymą. Pagal vartotojo skundą arba savo iniciatyva nustačiusi, kad sutarties sąlygos atitinka nesąžiningų sutarčių sąlygų kriterijus, ji pasiūlo verslininkui šias sąlygas pakeisti, panaikinti arba netaikyti.
Jeigu verslininkas per dvi savaites neatsižvelgė į Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pasiūlymą, Taryba turi teisę kreiptis į teismą dėl nesąžiningų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ar jų pakeitimo.
Teismui sutarties sąlygą pripažinus nesąžininga, ji negalioja nuo sutarties sudarymo dienos. Sutartis, galinti galioti ir be pripažintų nesąžiningų sąlygų, lieka galioti.

Jeigu buvo pažeistos Jūsų, kaip vartotojo, teisės, kreipkitės į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarybą

http://www.vartotojoteises.lt/ Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 14 66, el. p. tarnyba@nvtat.lt
Nerandi atsakymo? Tai užduok klausimą. Spausti čia.
Redaguota 2009-04-01
Grįžti į pradžią

Ką aš turėčiau žinoti kaip elektros energijos, vandens, dujų vartotojas?

Matavimo priemonių, kurioms taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas, (pvz., elektros energijos, vandens, dujų skaitiklių) turi būti atlikta privaloma metrologinė patikra, jos turi būti su galiojančiais patikrą patvirtinančiais žymenimis ar turėti galiojančią patikrą patvirtinančius dokumentus, būti su nepažeistomis plombomis, techniškai tvarkingos.
Matavimo priemonių (pvz., elektros energijos, vandens, dujų skaitiklių) patikra atliekama nustatyta tvarka ir periodiškumu.
(Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašas ir laiko intervalai tarp patikrų, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-178 (Žin., 2006, Nr. 133-5059)
Fasuotų (įpakuotų), sveriamų, skaičiuojamų, dozuojamų prekių kiekis turi atitikti nurodytąjį ant pakuotės ar etiketėje, kasos kvite kiekį.
Prekių kiekio (masės, tūrio) nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų.
Parduotuvėse bei turgavietėse turi būti kontrolinės svarstyklės. Jomis galima pasitikrinti, ar teisingai pasverta ir atsiskaityta.
Vartotojų skundus, susijusius su pažeidimais teisinės metrologijos srityje, nagrinėja Lietuvos metrologijos inspekcija.

Matavimo priemonių naudotojams žinotina

 Juridiniai ir fiziniai asmenys, tiekiantys rinkai, įrengiantys bei naudojantys matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas, kurį sudaro: tipo įvertinimas ir patvirtinimas, patikra (pirminė, periodinė, neeilinė, atrankinė) ir kiti veiksmai, numatyti techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose.

    * Teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai priskirtų matavimo priemonių tipai, patvirtinti Lietuvoje, turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Matavimo priemonės tipo patvirtinimas, atliktas ES valstybėse narėse, yra pripažįstamas Lietuvoje.
    * įteisintos Lietuvoje matavimo priemonės turi būti su tipą patvirtinančiu ženklu.

(Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-96 (Žin., 2006, Nr. 86-3384)

    * Matavimo priemonės, kurių turėjo būti atlikta patikra, turi būti su galiojančiais patikros žymenimis ar turėti galiojančią patikrą patvirtinančius dokumentus, būti su nepažeistomis plombomis.
    * Matavimo priemonių patikra turi būti atliekama tik įmonėse ar laboratorijose, turinčiose įgaliojimą šiai veiklai.
    * Matavimo priemonės nepagrįstai negali būti priskiriamos netikrinamoms.
    * Matavimo priemonių metrologiniai duomenys turi tikti atliekamų procedūrų nustatytiems tikslumo parametrams.
    * Matavimo priemonės neturi viršyti leistinų paklaidų ribų, rodmenys turi būti teisingi.
    * Fasuotų (įpakuotų), sveriamų, skaičiuojamų, dozuojamų prekių kiekis turi atitikti teisės aktų ir normatyvinių dokumentų nustatytus reikalavimus.

Lietuvos metrologijos inspekciją sudaro adminisracija ir 10 teritorinių padalinių pagal Lietuvos Respubli administracinį teritorinį suskirstymą visose apskritys

Asmenys su prašymais gali kreiptis į Lietuvos metrologijos inspekciją, įsaikūrusią Vilniuje, arba jos teritorinius padalinius apskrityse.

Lietuvos metrologijos inspekcija
Tilto g. 17 / Radvilų g. 4,01101 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 231 2957, ei. p. metrinsp@metrinsp.lt
www.metrinsp.lt
 
Alytaus apskrities skyrius, Vilniaus g. 21,62112 Alytus, Tel./faks. (8 315) 51 761, mob. 8 687 59 274, El. p. alytus@metrinsp.lt
Kauno apskrities skyrius, J. Gruodžio g. 18,44291 Kaunas, Tel./faks. (8 37) 22 24 71, mob. 8 687 19 853, El. p. kaunas@metrinsp.lt
Klaipėdos apskrities skyrius, Tomo g. 24,91249 Klaipėda, Tel./faks. (8 46) 41 24 74, mob. 8 687 19 854, El. p. klaipeda@metrinsp.lt
Marijampolės apskrities skyrius, Vytauto g. 19,68300 Marijampolė, Tel./faks. (8 343) 53 877, mob. 8 687 19 857, El. p. marijamp@metrinsp.lt
Panevėžio apskrities skyrius, Adresas: Anykščių g. 4 (4 aukštas), 35171 Panevėžys, Tel./faks. (8 45) 46 77 04, mob. 8 687 19 855, El. p. panev@metrinsp.lt
Šiaulių apskrities skyrius, Dvaro g. 50, 76346 Šiauliai, Tel./faks. (8 41) 52 49 27, mob. 8 687 19 856, El. p. siauliai@metrinsp.lt
Tauragės apskrities skyrius, Gaurės g. 10, 72331 Tauragė, Tel./faks. (8 446) 61 530, mob. 8 687 49 686, El. p. taurage@metrinsp.lt
Telšių apskrities skyrius, Plungės g.l 29 87327 Telšiai, Tel./faks. (8 444) 54 988, mob. 8 687 49 689, El. p. telsiai@metrinsp.lt
Utenos apskrities skyrius, J. Basanavičiaus g. 67-2,28240 Utena, Tel./faks. (8 389) 51 536, mob. 8 687 49 687, El. p. utena@metrinsp.lt.
Nerandi atsakymo? Tai užduok klausimą. Spausti čia.
Redaguota 2009-04-01
Grįžti į pradžią

Koks yra nemaisto prekės garantinis terminas?

Tai pardavėjo ar įstatymo nustatytas garantinis terminas, per kurį galioja, kad perduotas ir tinkamai naudojamas daiktas atitinka sutartyje bei daiktų kokybę reglamentuojančiuosedokumentuose nustatytus kokybės reikalavimus. Fiziniam asmeniui perkant prekę pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta kokios trukmės yra prekės garantija. Ta garantija reikškia, kad  per nurodytą laikotarpį ne maisto prekei sugedus ar atsiradus tam tikriems jos trūkumams galės kreiptis į pardavėją ir iš jo reiklauti per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkums, ją pakeisti tinkamos kokybės preke, sumažinti jos kainą arba nutraukti sutartį ir susigrąžinti sumokėtus pinigus. Pardavėjas atsako garantiniu laikotarpiu už parduotą prekę išskyrus tris atvejus: 1 pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar  saugojimo taisykles, trūkumas atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl force majaure(nenugalimos jėgos).
Kita garantijos rūšis, tai įstatiminė garantija. Kai žmogus perka ne maisto prekę jai galioja dvejų metų garantija. CK. 6.338 str. 5 d.) Terminas gali būti ir trumpesnis, jeigu nustatoma, kad prekės pirkimo metu tas trūkumas jau buvo. Pavyzdžiui, paslėptas defektas, gamyklinis defektas.
Nors pardavėjas gali nustatyti ir trumpesnį garantinį laikotarpį, tačiau vistiek galioja įstatiminis dviejų metų garantinis laikotarpis.
Redaguota 2010-08-16
Grįžti į pradžią

Kaip ginti savo teises, jeigu daiktas nekokybiškas?

Vartotojas, prima turi pateikti žodinį skundą pardavėjui. Jeigu pardavėjas netenkina žodinių reikalavimų, o vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, vartotojas turi raštu kreiptis į pardavėją ir pareikalauti pašalinti trūkumus arba grąžinti sumokėtus pinigus už prekę. Prie prašymo turi pridėti dokumentus kasos aparato kvitas arba kitas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas. jeigu vartotojo netenkina pardavėjo atsakymas, pirkėjas dėl prekių kokybės  nustatymo turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą( http://www.vartotojoteises.lt/ ) arba į Valstybine ne maisto ir produktų inspekciją ( http://www.inspekcija.lt/ ).
Redaguota 2010-08-16
Grįžti į pradžią


[ Grįžti į skyriaus pradžią ]

[ Grįžti į skyriaus pradžią ]
100 naujausių atsakymų

Atsakymus į klausimus rasi čia.

Neatsakyti klausimai
Dėl žemės sk...
Re: Kreditas
Dėl prašymo r...
Dėl akcijų
Bčndrasavinink...


Nauji straipsniai
 · Teisinės įdomybės, fak..
 · Bankrutuoti Lietuvoje ar ..
 · Nuosavybės teisės sampr..
 · Valdymas kaip savarankiš..
 · Daiktinės teisės sampra..


Nauji papildymai skyriuje D.U.K (FAQ)
 · Kokia yra įprasta ..
 · Kada suteikiama ant..
 · Kada yra neatsižve..
 · Kaip atpažinti nus..
 · Kokių dokumentų r..

- Puslapio generavimas: 0.30624 sekundės -