Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 22 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 22 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5382: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 22

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
a2-22 2004-12-30 Dėl Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių įro­di­nė­ji­mą, tai­ky­mo teis­mų prak­ti­ko­je
a2-22 2004-12-30 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų prak­ti­kos, tai­kant Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mas, reg­la­men­tuo­jan­čias įro­di­nė­ji­mą, ap­žval­ga
b2-24 2004-12-30 Dėl teismų praktikos taikant baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias bylų supaprastintą procesą
b2-24 2004-12-30 Teis­mų prak­ti­kos tai­kant Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nor­mas, reg­la­men­tuo­jan­čias by­lų su­pap­ras­tin­tą pro­ce­są, ap­žval­ga
b2-25 2004-12-30 DĖL TEISMŲ PRAKTIKOS IŠŽAGINIMO IR SEKSUALINIO PRIEVARTAVIMO BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE
b2-25 2004-12-30 Teismų praktikos išžaginimo ir seksualinio prievartavimo baudžiamosiose bylose apžvalga
b2-26 2004-12-30 Pa­keis­ti ir pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 2002 m. bir­že­lio 21 d. nu­ta­ri­mą Nr. 36 ,,Dėl teis­mų prak­ti­kos ski­riant ar­ba pra­tę­siant kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą)“ ir jį iš­dės­ty­ti nau­ja re­dak­ci­ja: ,,Dėl teis­mų prak­ti­kos ski­riant su­ėmi­mą ir na­mų areš­tą ar­ba pra­tę­siant su­ėmi­mo ter­mi­ną“
b2-26 2004-12-30 Teis­mų prak­ti­kos ski­riant su­ėmi­mą ir na­mų areš­tą ar­ba pra­tę­siant su­ėmi­mo ter­mi­ną apibendrinimo apžvalga
2k-512 2004-12-14 Tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mas (BK 229 straips­nis)
2k-649 2004-11-30 Ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ir trans­por­to prie­mo­nių eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas (BK 281 straips­nis). Pa­li­ki­mas be pa­gal­bos, kai gre­sia pa­vo­jus žmo­gaus gy­vy­bei (BK 144 straips­nis)
2k-592 2004-11-02 Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 1 straips­nio, 8 straips­nio 3 da­lies, 20 straips­nio 5 da­lies, 310 straips­nio, 323 straips­nio 3 da­lies, 324 straips­nio 14 da­lies rei­ka­la­vi­mų)
2k-580 2004-11-02 Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 3 straips­nio ir 326 straips­nio 6 da­lies rei­ka­la­vi­mų)
2k-543 2004-10-05 Di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to su­nai­ki­ni­mas ar su­ga­di­ni­mas (BK 187 straips­nio 2 da­lis). Es­mi­nis bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mas (ne­si­lai­ky­ta BPK 109 straips­nio rei­ka­la­vi­mų)
2k-622 2004-10-05 Tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mas (BK 229 straips­nis)
2k-479 2004-10-05 Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos 3 straips­nio ir 6 straips­nio 3 da­lies b ir d punk­tų tai­ky­mas
a2-110 2004-09-23 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
2k-430 2004-09-21 Švel­nes­nės, ne­gu įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta, baus­mės sky­ri­mas (BK 62 straips­nis)
2k-441 2004-09-21 Es­mi­nis bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mas, pa­da­ry­tas nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 326 straips­nio 1 da­lies 5 punk­to rei­ka­la­vi­mų)
3k-3-435 2004-09-13 Dėl CK 3.123 straips­nio 1 da­ly­je ir 3.127 straips­nio 3 da­ly­je įtvir­tin­tos są­vo­kos „ne­pil­na­me­čiai vai­kai“ aiš­ki­ni­mo
3k-3-408 2004-09-08 Dėl ju­ri­di­nio as­mens pa­va­di­ni­mo (fir­mos var­do) ap­sau­gos in­ter­ne­te
3k-3-426 2004-09-08 Dėl bu­to dau­gia­bu­čia­me na­me per­lei­di­mo ir ben­dri­jos na­rio pa­rei­gos at­si­skai­ty­ti su ben­dri­ja pa­gal sa­vo prie­vo­les
3k-3-401 2004-09-06 Dėl kai ku­rių CMR kon­ven­ci­jos nor­mų aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo
3k-3-405 2004-09-06 Dėl teis­mo pa­rei­gos spren­di­mo re­zo­liu­ci­nė­je da­ly­je nu­ro­dy­ti kon­kre­tų spren­di­mo ap­skun­di­mo ter­mi­ną
3k-3-419 2004-09-06 Dėl kai ku­rių CK nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių bu­vu­sio su­tuok­ti­nio tei­sę į iš­lai­ky­mą, aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo
3k-3-334 2004-07-16 Dėl įkeis­to daik­to re­a­li­za­vi­mo
3k-P-346 2004-06-29 Dėl es­mi­nio su­tar­ties pa­žei­di­mo; dėl tei­sės vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tos že­mės nuo­mos su­tar­tį
3k-3-394 2004-06-28 Dėl su­bro­ga­ci­jos mo­kes­ti­nių prie­vo­lių vals­ty­bei tin­ka­mo įvyk­dy­mo ri­zi­kos drau­di­mo at­ve­ju
3k-3-371 2004-06-23 Dėl drau­di­ko, drau­džian­čio no­ta­ro ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę, prie­vo­lės iš­mo­kė­ti drau­di­mo iš­mo­ką, įvy­kus drau­di­mi­niam įvy­kiui
3k-7-308 2004-06-22 Dėl CK 6.128 straips­nio 3 da­lies aiš­ki­ni­mo
3k-3-379 2004-06-21 Dėl įgy­ja­mo­sios se­na­ties
3k-3-328 2004-06-09 Dėl kai ku­rių CMR kon­ven­ci­jos nor­mų aiš­ki­ni­mo
3k-3-356 2004-06-09 Dėl DK 129 straips­nio 2 ir 4 da­lių aiš­ki­ni­mo
3k-7-298 2004-05-13 Dėl as­mens tei­sės į by­los nag­ri­nė­ji­mą per įmanomai trumpiausią lai­ką pa­žei­di­mo ir šiuo pa­žei­di­mu pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo
3k-3-304 2004-05-12 Dėl iš­mo­kė­tos lai­do­ji­mo pa­šal­pos ne­pri­pa­ži­ni­mo pa­tir­ta ža­la
3k-3-259 2004-04-26 Dėl CK 3.192 straips­nio 2 da­lies aiš­ki­ni­mo
3k-7-62 2004-03-16 Dėl ant­sto­lių kon­to­ros tei­sės rei­ka­lau­ti vyk­dy­mo iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mo
2k-122 2004-03-09 Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 305 straips­nio 1 da­lies 1 punk­to ir 306 straips­nio 1 da­lies rei­ka­la­vi­mų). Švel­nes­nės, ne­gu įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta, baus­mės sky­ri­mas (BK 62 straips­nis)
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
a2-22 2004-12-30 Dėl Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių įro­di­nė­ji­mą, tai­ky­mo teis­mų prak­ti­ko­je
a2-22 2004-12-30 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų prak­ti­kos, tai­kant Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mas, reg­la­men­tuo­jan­čias įro­di­nė­ji­mą, ap­žval­ga
b2-24 2004-12-30 Dėl teismų praktikos taikant baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias bylų supaprastintą procesą
b2-24 2004-12-30 Teis­mų prak­ti­kos tai­kant Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nor­mas, reg­la­men­tuo­jan­čias by­lų su­pap­ras­tin­tą pro­ce­są, ap­žval­ga
b2-25 2004-12-30 DĖL TEISMŲ PRAKTIKOS IŠŽAGINIMO IR SEKSUALINIO PRIEVARTAVIMO BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE
b2-25 2004-12-30 Teismų praktikos išžaginimo ir seksualinio prievartavimo baudžiamosiose bylose apžvalga
b2-26 2004-12-30 Pa­keis­ti ir pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 2002 m. bir­že­lio 21 d. nu­ta­ri­mą Nr. 36 ,,Dėl teis­mų prak­ti­kos ski­riant ar­ba pra­tę­siant kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą)“ ir jį iš­dės­ty­ti nau­ja re­dak­ci­ja: ,,Dėl teis­mų prak­ti­kos ski­riant su­ėmi­mą ir na­mų areš­tą ar­ba pra­tę­siant su­ėmi­mo ter­mi­ną“
b2-26 2004-12-30 Teis­mų prak­ti­kos ski­riant su­ėmi­mą ir na­mų areš­tą ar­ba pra­tę­siant su­ėmi­mo ter­mi­ną apibendrinimo apžvalga
2k-512 2004-12-14 Tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mas (BK 229 straips­nis)
2k-649 2004-11-30 Ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ir trans­por­to prie­mo­nių eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas (BK 281 straips­nis). Pa­li­ki­mas be pa­gal­bos, kai gre­sia pa­vo­jus žmo­gaus gy­vy­bei (BK 144 straips­nis)
2k-592 2004-11-02 Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 1 straips­nio, 8 straips­nio 3 da­lies, 20 straips­nio 5 da­lies, 310 straips­nio, 323 straips­nio 3 da­lies, 324 straips­nio 14 da­lies rei­ka­la­vi­mų)
2k-580 2004-11-02 Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 3 straips­nio ir 326 straips­nio 6 da­lies rei­ka­la­vi­mų)
2k-543 2004-10-05 Di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to su­nai­ki­ni­mas ar su­ga­di­ni­mas (BK 187 straips­nio 2 da­lis). Es­mi­nis bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mas (ne­si­lai­ky­ta BPK 109 straips­nio rei­ka­la­vi­mų)
2k-622 2004-10-05 Tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mas (BK 229 straips­nis)
2k-479 2004-10-05 Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos 3 straips­nio ir 6 straips­nio 3 da­lies b ir d punk­tų tai­ky­mas
a2-110 2004-09-23 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
2k-430 2004-09-21 Švel­nes­nės, ne­gu įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta, baus­mės sky­ri­mas (BK 62 straips­nis)
2k-441 2004-09-21 Es­mi­nis bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mas, pa­da­ry­tas nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 326 straips­nio 1 da­lies 5 punk­to rei­ka­la­vi­mų)
3k-3-435 2004-09-13 Dėl CK 3.123 straips­nio 1 da­ly­je ir 3.127 straips­nio 3 da­ly­je įtvir­tin­tos są­vo­kos „ne­pil­na­me­čiai vai­kai“ aiš­ki­ni­mo
3k-3-408 2004-09-08 Dėl ju­ri­di­nio as­mens pa­va­di­ni­mo (fir­mos var­do) ap­sau­gos in­ter­ne­te
3k-3-426 2004-09-08 Dėl bu­to dau­gia­bu­čia­me na­me per­lei­di­mo ir ben­dri­jos na­rio pa­rei­gos at­si­skai­ty­ti su ben­dri­ja pa­gal sa­vo prie­vo­les
3k-3-401 2004-09-06 Dėl kai ku­rių CMR kon­ven­ci­jos nor­mų aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo
3k-3-405 2004-09-06 Dėl teis­mo pa­rei­gos spren­di­mo re­zo­liu­ci­nė­je da­ly­je nu­ro­dy­ti kon­kre­tų spren­di­mo ap­skun­di­mo ter­mi­ną
3k-3-419 2004-09-06 Dėl kai ku­rių CK nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių bu­vu­sio su­tuok­ti­nio tei­sę į iš­lai­ky­mą, aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo
3k-3-334 2004-07-16 Dėl įkeis­to daik­to re­a­li­za­vi­mo
3k-P-346 2004-06-29 Dėl es­mi­nio su­tar­ties pa­žei­di­mo; dėl tei­sės vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tos že­mės nuo­mos su­tar­tį
3k-3-394 2004-06-28 Dėl su­bro­ga­ci­jos mo­kes­ti­nių prie­vo­lių vals­ty­bei tin­ka­mo įvyk­dy­mo ri­zi­kos drau­di­mo at­ve­ju
3k-3-371 2004-06-23 Dėl drau­di­ko, drau­džian­čio no­ta­ro ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę, prie­vo­lės iš­mo­kė­ti drau­di­mo iš­mo­ką, įvy­kus drau­di­mi­niam įvy­kiui
3k-7-308 2004-06-22 Dėl CK 6.128 straips­nio 3 da­lies aiš­ki­ni­mo
3k-3-379 2004-06-21 Dėl įgy­ja­mo­sios se­na­ties
3k-3-328 2004-06-09 Dėl kai ku­rių CMR kon­ven­ci­jos nor­mų aiš­ki­ni­mo
3k-3-356 2004-06-09 Dėl DK 129 straips­nio 2 ir 4 da­lių aiš­ki­ni­mo
3k-7-298 2004-05-13 Dėl as­mens tei­sės į by­los nag­ri­nė­ji­mą per įmanomai trumpiausią lai­ką pa­žei­di­mo ir šiuo pa­žei­di­mu pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo
3k-3-304 2004-05-12 Dėl iš­mo­kė­tos lai­do­ji­mo pa­šal­pos ne­pri­pa­ži­ni­mo pa­tir­ta ža­la
3k-3-259 2004-04-26 Dėl CK 3.192 straips­nio 2 da­lies aiš­ki­ni­mo
3k-7-62 2004-03-16 Dėl ant­sto­lių kon­to­ros tei­sės rei­ka­lau­ti vyk­dy­mo iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mo
2k-122 2004-03-09 Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 305 straips­nio 1 da­lies 1 punk­to ir 306 straips­nio 1 da­lies rei­ka­la­vi­mų). Švel­nes­nės, ne­gu įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta, baus­mės sky­ri­mas (BK 62 straips­nis)
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.25755 sekundės -