Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 21 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 21 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5386: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 21

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-108 2004-06-23 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo, Vy­riau­sy­bės 2001 m. lie­pos 3 d. nu­ta­ri­mu Nr. 831 pa­tvir­tin­tos Ban­kru­tuo­jan­čios ir ban­kru­ta­vu­sios įmo­nės tur­to par­da­vi­mo iš var­žy­ty­nių tvar­kos nor­mų tai­ky­mo
A2-21 2004-06-18 Dėl dar­bo ko­dek­so nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą pa­gal Dar­bo ko­dek­so 136 straips­nio 3 da­lies 1 ir 2 punk­tus, tai­ky­mo teis­mų prak­ti­ko­je
A2-21 2004-06-18 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų prak­ti­kos, tai­kant Dar­bo ko­dek­so nor­mas, reg­la­men­tuo­jan­čias dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą pa­gal Dar­bo ko­dek­so 136 straips­nio 3 da­lies 1 ir 2 punk­tus, api­ben­dri­ni­mo apžval­ga
B2-23 2004-06-18 DĖL TEISMŲ PRAKTIKOS NUSIKALTIMŲ ŽMOGAUS GYVYBEI BYLOSE
B2-23 2004-06-18 Teis­mų prak­ti­kos by­lo­se dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­gaus gy­vy­bei ap­žval­ga
T-6 2004-06-18 Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jo­je var­to­ja­mų są­vo­kų „bau­džia­ma­sis kal­ti­ni­mas“, „nu­si­kal­ti­mas“ ir „bau­džia­ma­sis pro­ce­sas“ in­ter­pre­ta­vi­mas
TS-6 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je LAUKO prieš Slo­va­ki­ją san­trau­ka
TS-7 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je JANOSEVIC prieš Šve­di­ją san­trau­ka
TS-8 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je EZEH ir CONNORS prieš Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę san­trau­ka
TS-9 2004-06-18 Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mai kai ku­rio­se ki­to­se by­lo­se, ku­rio­se bu­vo aiš­ki­na­mos są­vo­kos „baudžia­ma­sis kal­ti­ni­mas“, „nu­si­kal­ti­mas“ ir „baudžia­ma­sis pro­ce­sas“ Kon­ven­ci­jos 6 ir 7 straips­nių pras­me
T-7 2004-06-18 Drau­di­mas as­me­nį du kar­tus per­se­kio­ti ar baus­ti už tą pa­tį tei­sės pa­žei­di­mą (nu­si­kal­ti­mą) (non bis in idem)
TS-10 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je FRANZ FISCHER prieš AUSTRIJ�„ san­trau­ka
TS-11 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je GRADINGER prieš Aust­ri­ją san­trau­ka
TS-12 2004-06-18 Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mai ki­to­se by­lo­se dėl Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7 4 straips­nio 1 da­lies (tei­sė ne­bū­ti du­kart per­se­kio­ja­mam ar nu­baus­tam už tą pa­tį tei­sės pa­žei­di­mą (nu­si­kal­ti­mą)
B3-332 2004-06-17 Dėl BK 75 straips­nio 4 da­lies ir BPK 358 straips­nio
A3-107 2004-06-10 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
A3-106 2004-05-20 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
2k-334 2004-05-04 Me­džio­ji­mas gy­vū­nų, ku­riuos me­džio­ti už­draus­ta (BK 272 straips­nio 2 da­lis). Viešosios tvar­kos pažei­di­mas (BK 284 straips­nio 1 da­lis)
A3-109 2004-04-29 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo bei Vy­riau­sy­bės 2002 m. lie­pos 11 d. nu­ta­ri­mu Nr. 1112 pa­tvir­tin­tos Pra­dė­tų vyk­dy­ti spren­di­mų dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo, kai pi­lie­tis pa­kei­čia va­lią dėl bū­do, ku­riuo at­ku­ria­mos nuo­sa­vy­bės tei­sės į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, pa­nai­ki­ni­mo tvar­kos nor­mų tai­ky­mo
B3-331 2004-04-29 Dėl BPK 227 straips­nio 1 da­lies tai­ky­mo
2k-270 2004-04-27 Tur­to kon­fis­ka­vi­mas (BK 72 straips­nis)
2k-208 2004-04-27 Ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas dėl sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų (BK 138 straips­nio 2 da­lies 9 punk­tas)
A3-105 2004-04-22 Dėl kai ku­rių Dar­bo ko­dek­so, Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo, Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mo
B3-329 2004-04-22 Dėl BK 75 straips­nio 4 da­lies 1 punk­to ir BK 97 straips­nio 3 da­lies 1 punk­to
2k-254 2004-04-20 Nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­das (BK 178 straips­nio 5 da­lis, BPK 3 straips­nio 1 da­lies 6 punk­tas)
2k-251 2004-04-20 Plė­ši­mas (BK 180 straipsnis)
2k-218 2004-04-20 Li­te­ra­tū­ros, moks­lo, me­no ar ki­to­kio kū­ri­nio ne­tei­sė­tas at­ga­mi­ni­mas, ne­tei­sė­tų ko­pi­jų pla­ti­ni­mas, ga­be­ni­mas ar lai­ky­mas (BK 192 straips­nis)
A3-104 2004-04-15 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
B3-328 2004-04-15 Dėl BK 178 straips­nio 2 da­lies tai­ky­mo
2k-234 2004-04-13 Nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to ne­di­de­lės ver­tės tur­to re­a­li­za­vi­mas (BK 189 straips­nio 3 da­lis). Bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo ga­lio­ji­mo lai­kas (BK 3 straips­nio 2 da­lis)
2k-235 2004-04-13 Ištei­si­na­mo­jo nuosp­rendžio su­rašymas (BPK 303, 305, 307 straips­niai)
A3-103 2004-04-08 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Dar­bo ko­dek­so, Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo ir Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mo
B3-327 2004-04-08 Dėl Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo įsta­ty­mo 3, 5, 7 straips­nių tai­ky­mo
B3-330 2004-04-08 Dėl BK 64, 65 straips­nių tai­ky­mo
A3-102 2004-04-01 Dėl kai ku­rių Dar­bo ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mo
B3-325 2004-04-01 Dėl BK 201 straips­nio tai­ky­mo
B3-326 2004-04-01 Dėl BPK 145 ir 147 straips­nių tai­ky­mo
B3-322 2004-03-29 Dėl BPK 19, 174, 229 straips­nių tai­ky­mo
B3-323 2004-03-25 Dėl BPK 59 straips­nio tai­ky­mo
B3-324 2004-03-25 Dėl BPK 242, 272 straips­nių tai­ky­mo
2k-156 2004-03-23 Pa­pir­ki­mas (BK 227 straips­nis)
3k-3-208 2004-03-22 Dėl draus­mi­nės nuo­bau­dos pa­sky­ri­mo
2k-200 2004-03-20 Nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­sio as­mens pa­gal so­cia­li­nę bran­dą pri­ly­gi­ni­mas ne­pil­na­me­čiui (BK 81 straips­nio 2 da­lis)
A3-101 2004-03-18 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
B3-321 2004-03-18 Dėl BPK 60 straips­nio tai­ky­mo
3k-3-202 2004-03-17 Dėl pro­ce­si­nių do­ku­men­tų įtei­ki­mo ju­ri­di­niam as­me­niui, kai nė­ra tie­sio­gi­nių ga­vė­jų, nu­ma­ty­tų CPK 123 straips­nio 2 da­ly­je
B3-320 2004-03-05 Dėl BK 178 straips­nio tai­ky­mo
A3-100 2004-03-04 Dėl kai ku­rių Dar­bo ko­dek­so, Ci­vi­li­nio ko­dek­so ir Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
2k-157 2004-03-02 Di­de­lio kie­kio sprog­me­nų ir sprogs­ta­mo­sios me­džia­gos įgi­ji­mas, lai­ky­mas, ne­šio­ji­mas ir pa­si­kė­si­ni­mas re­a­li­zuo­ti ne­tu­rint lei­di­mo (BK 253 straipsnio 2 dalis)
3k-3-146 2004-03-01 Dėl daik­tų pir­ki­mo–­par­da­vi­mo iš­si­mo­kė­ti­nai su­tar­čių re­gist­ra­vi­mo vie­ša­me re­gist­re
B3-311 2004-02-26 Dėl BPK 199 straips­nio tai­ky­mo
B3-312 2004-02-26 Dėl BPK 62, 63 straips­nių tai­ky­mo
B3-313 2004-02-26 Dėl BPK 63, 168, 214, 217 straips­nių tai­ky­mo
B3-314 2004-02-26 Dėl BPK 62, 63, 64 straips­nių tai­ky­mo
B3-315 2004-02-26 Dėl BPK 58 straips­nio tai­ky­mo
B3-316 2004-02-26 Dėl BPK 308 straips­nio tai­ky­mo
B3-317 2004-02-26 Dėl BK 55 straips­nio tai­ky­mo
B3-318 2004-02-26 Dėl BPK 145, 147 straips­nių tai­ky­mo
B3-319 2004-02-26 Dėl BPK 405 straips­nio 4 da­lies tai­ky­mo
2k-93 2004-02-24 Nužudy­mas, pa­da­ry­tas per­žen­gus bū­ti­no­sios gin­ties ri­bas (1961 m. BK 14-1 ir 104 straips­niai)
B3-310 2004-02-19 Dėl BK 38 straips­nio tai­ky­mo
3k-3-123 2004-02-18 Dėl li­zin­go su­tar­ties
3k-3-124 2004-02-18 Dėl ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio at­sa­ko­my­bės pa­gal ju­ri­di­nio as­mens prie­vo­les
A3-99 2004-02-18 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
3k-3-36 2004-02-17 Dėl pre­ju­di­ci­nių fak­tų, dėl pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo, kai ape­lia­ci­ne tvar­ka skun­džia­mas vi­sas spren­di­mas ar tik tam tik­ra to spren­di­mo da­lis
A3-98 2004-02-12 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
2k-23 2004-02-03 Ci­vi­li­nio ieški­nio išspren­di­mas (BPK 115 straips­nis). Suk­čia­vi­mas (BK 182 straips­nis)
3k-7-24 2004-01-13 Dėl vals­ty­bės lai­duo­tos ne­mo­ka­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­mo­je tarp pa­cien­to ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos su­si­klos­tan­čių tei­si­nių san­ty­kių po­bū­džio ir galimumo nutraukti to­kių pa­slau­gų teikimą
2k-28 2004-01-13 Bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ter­mi­nų su­ėji­mas (BPK 3 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tas, BK 95 straips­nis). Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo po­sė­dy­je ski­riant ir at­lie­kant teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zę (ne­si­lai­ky­ta 1961 m. BPK 85 straips­nio 4 da­lies, 319 straips­nio rei­ka­la­vi­mų)
3k-3-14 2004-01-07 Dėl asmeninio testamento
3k-3-23 2004-01-07 Dėl iš­lai­ky­mo pri­tei­si­mo ir tei­sės į iš­lai­ky­mą atsiradimo dienos
2k-18 2004-01-06 Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 332 straips­nio rei­ka­la­vi­mų)
3k-3-1177 2003-12-08 Dėl netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) priteisimo prievolės neįvykdymo atveju
3k-3-1150 2003-12-01 Dėl draudimo sutarties sąlygų aiškinimo
3k-3-1029 2003-11-05 Dėl draudiko veiklos
3k-3-136 2003-02-23 Dėl įro­dy­mų rin­ki­mo
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-108 2004-06-23 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo, Vy­riau­sy­bės 2001 m. lie­pos 3 d. nu­ta­ri­mu Nr. 831 pa­tvir­tin­tos Ban­kru­tuo­jan­čios ir ban­kru­ta­vu­sios įmo­nės tur­to par­da­vi­mo iš var­žy­ty­nių tvar­kos nor­mų tai­ky­mo
A2-21 2004-06-18 Dėl dar­bo ko­dek­so nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą pa­gal Dar­bo ko­dek­so 136 straips­nio 3 da­lies 1 ir 2 punk­tus, tai­ky­mo teis­mų prak­ti­ko­je
A2-21 2004-06-18 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų prak­ti­kos, tai­kant Dar­bo ko­dek­so nor­mas, reg­la­men­tuo­jan­čias dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą pa­gal Dar­bo ko­dek­so 136 straips­nio 3 da­lies 1 ir 2 punk­tus, api­ben­dri­ni­mo apžval­ga
B2-23 2004-06-18 DĖL TEISMŲ PRAKTIKOS NUSIKALTIMŲ ŽMOGAUS GYVYBEI BYLOSE
B2-23 2004-06-18 Teis­mų prak­ti­kos by­lo­se dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­gaus gy­vy­bei ap­žval­ga
T-6 2004-06-18 Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jo­je var­to­ja­mų są­vo­kų „bau­džia­ma­sis kal­ti­ni­mas“, „nu­si­kal­ti­mas“ ir „bau­džia­ma­sis pro­ce­sas“ in­ter­pre­ta­vi­mas
TS-6 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je LAUKO prieš Slo­va­ki­ją san­trau­ka
TS-7 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je JANOSEVIC prieš Šve­di­ją san­trau­ka
TS-8 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je EZEH ir CONNORS prieš Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę san­trau­ka
TS-9 2004-06-18 Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mai kai ku­rio­se ki­to­se by­lo­se, ku­rio­se bu­vo aiš­ki­na­mos są­vo­kos „baudžia­ma­sis kal­ti­ni­mas“, „nu­si­kal­ti­mas“ ir „baudžia­ma­sis pro­ce­sas“ Kon­ven­ci­jos 6 ir 7 straips­nių pras­me
T-7 2004-06-18 Drau­di­mas as­me­nį du kar­tus per­se­kio­ti ar baus­ti už tą pa­tį tei­sės pa­žei­di­mą (nu­si­kal­ti­mą) (non bis in idem)
TS-10 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je FRANZ FISCHER prieš AUSTRIJ�„ san­trau­ka
TS-11 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je GRADINGER prieš Aust­ri­ją san­trau­ka
TS-12 2004-06-18 Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mai ki­to­se by­lo­se dėl Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7 4 straips­nio 1 da­lies (tei­sė ne­bū­ti du­kart per­se­kio­ja­mam ar nu­baus­tam už tą pa­tį tei­sės pa­žei­di­mą (nu­si­kal­ti­mą)
B3-332 2004-06-17 Dėl BK 75 straips­nio 4 da­lies ir BPK 358 straips­nio
A3-107 2004-06-10 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
A3-106 2004-05-20 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
2k-334 2004-05-04 Me­džio­ji­mas gy­vū­nų, ku­riuos me­džio­ti už­draus­ta (BK 272 straips­nio 2 da­lis). Viešosios tvar­kos pažei­di­mas (BK 284 straips­nio 1 da­lis)
A3-109 2004-04-29 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo bei Vy­riau­sy­bės 2002 m. lie­pos 11 d. nu­ta­ri­mu Nr. 1112 pa­tvir­tin­tos Pra­dė­tų vyk­dy­ti spren­di­mų dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo, kai pi­lie­tis pa­kei­čia va­lią dėl bū­do, ku­riuo at­ku­ria­mos nuo­sa­vy­bės tei­sės į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, pa­nai­ki­ni­mo tvar­kos nor­mų tai­ky­mo
B3-331 2004-04-29 Dėl BPK 227 straips­nio 1 da­lies tai­ky­mo
2k-270 2004-04-27 Tur­to kon­fis­ka­vi­mas (BK 72 straips­nis)
2k-208 2004-04-27 Ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas dėl sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų (BK 138 straips­nio 2 da­lies 9 punk­tas)
A3-105 2004-04-22 Dėl kai ku­rių Dar­bo ko­dek­so, Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo, Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mo
B3-329 2004-04-22 Dėl BK 75 straips­nio 4 da­lies 1 punk­to ir BK 97 straips­nio 3 da­lies 1 punk­to
2k-254 2004-04-20 Nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­das (BK 178 straips­nio 5 da­lis, BPK 3 straips­nio 1 da­lies 6 punk­tas)
2k-251 2004-04-20 Plė­ši­mas (BK 180 straipsnis)
2k-218 2004-04-20 Li­te­ra­tū­ros, moks­lo, me­no ar ki­to­kio kū­ri­nio ne­tei­sė­tas at­ga­mi­ni­mas, ne­tei­sė­tų ko­pi­jų pla­ti­ni­mas, ga­be­ni­mas ar lai­ky­mas (BK 192 straips­nis)
A3-104 2004-04-15 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
B3-328 2004-04-15 Dėl BK 178 straips­nio 2 da­lies tai­ky­mo
2k-234 2004-04-13 Nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to ne­di­de­lės ver­tės tur­to re­a­li­za­vi­mas (BK 189 straips­nio 3 da­lis). Bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo ga­lio­ji­mo lai­kas (BK 3 straips­nio 2 da­lis)
2k-235 2004-04-13 Ištei­si­na­mo­jo nuosp­rendžio su­rašymas (BPK 303, 305, 307 straips­niai)
A3-103 2004-04-08 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Dar­bo ko­dek­so, Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo ir Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mo
B3-327 2004-04-08 Dėl Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo įsta­ty­mo 3, 5, 7 straips­nių tai­ky­mo
B3-330 2004-04-08 Dėl BK 64, 65 straips­nių tai­ky­mo
A3-102 2004-04-01 Dėl kai ku­rių Dar­bo ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mo
B3-325 2004-04-01 Dėl BK 201 straips­nio tai­ky­mo
B3-326 2004-04-01 Dėl BPK 145 ir 147 straips­nių tai­ky­mo
B3-322 2004-03-29 Dėl BPK 19, 174, 229 straips­nių tai­ky­mo
B3-323 2004-03-25 Dėl BPK 59 straips­nio tai­ky­mo
B3-324 2004-03-25 Dėl BPK 242, 272 straips­nių tai­ky­mo
2k-156 2004-03-23 Pa­pir­ki­mas (BK 227 straips­nis)
3k-3-208 2004-03-22 Dėl draus­mi­nės nuo­bau­dos pa­sky­ri­mo
2k-200 2004-03-20 Nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­sio as­mens pa­gal so­cia­li­nę bran­dą pri­ly­gi­ni­mas ne­pil­na­me­čiui (BK 81 straips­nio 2 da­lis)
A3-101 2004-03-18 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
B3-321 2004-03-18 Dėl BPK 60 straips­nio tai­ky­mo
3k-3-202 2004-03-17 Dėl pro­ce­si­nių do­ku­men­tų įtei­ki­mo ju­ri­di­niam as­me­niui, kai nė­ra tie­sio­gi­nių ga­vė­jų, nu­ma­ty­tų CPK 123 straips­nio 2 da­ly­je
B3-320 2004-03-05 Dėl BK 178 straips­nio tai­ky­mo
A3-100 2004-03-04 Dėl kai ku­rių Dar­bo ko­dek­so, Ci­vi­li­nio ko­dek­so ir Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
2k-157 2004-03-02 Di­de­lio kie­kio sprog­me­nų ir sprogs­ta­mo­sios me­džia­gos įgi­ji­mas, lai­ky­mas, ne­šio­ji­mas ir pa­si­kė­si­ni­mas re­a­li­zuo­ti ne­tu­rint lei­di­mo (BK 253 straipsnio 2 dalis)
3k-3-146 2004-03-01 Dėl daik­tų pir­ki­mo–­par­da­vi­mo iš­si­mo­kė­ti­nai su­tar­čių re­gist­ra­vi­mo vie­ša­me re­gist­re
B3-311 2004-02-26 Dėl BPK 199 straips­nio tai­ky­mo
B3-312 2004-02-26 Dėl BPK 62, 63 straips­nių tai­ky­mo
B3-313 2004-02-26 Dėl BPK 63, 168, 214, 217 straips­nių tai­ky­mo
B3-314 2004-02-26 Dėl BPK 62, 63, 64 straips­nių tai­ky­mo
B3-315 2004-02-26 Dėl BPK 58 straips­nio tai­ky­mo
B3-316 2004-02-26 Dėl BPK 308 straips­nio tai­ky­mo
B3-317 2004-02-26 Dėl BK 55 straips­nio tai­ky­mo
B3-318 2004-02-26 Dėl BPK 145, 147 straips­nių tai­ky­mo
B3-319 2004-02-26 Dėl BPK 405 straips­nio 4 da­lies tai­ky­mo
2k-93 2004-02-24 Nužudy­mas, pa­da­ry­tas per­žen­gus bū­ti­no­sios gin­ties ri­bas (1961 m. BK 14-1 ir 104 straips­niai)
B3-310 2004-02-19 Dėl BK 38 straips­nio tai­ky­mo
3k-3-123 2004-02-18 Dėl li­zin­go su­tar­ties
3k-3-124 2004-02-18 Dėl ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio at­sa­ko­my­bės pa­gal ju­ri­di­nio as­mens prie­vo­les
A3-99 2004-02-18 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
3k-3-36 2004-02-17 Dėl pre­ju­di­ci­nių fak­tų, dėl pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo, kai ape­lia­ci­ne tvar­ka skun­džia­mas vi­sas spren­di­mas ar tik tam tik­ra to spren­di­mo da­lis
A3-98 2004-02-12 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
2k-23 2004-02-03 Ci­vi­li­nio ieški­nio išspren­di­mas (BPK 115 straips­nis). Suk­čia­vi­mas (BK 182 straips­nis)
3k-7-24 2004-01-13 Dėl vals­ty­bės lai­duo­tos ne­mo­ka­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­mo­je tarp pa­cien­to ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos su­si­klos­tan­čių tei­si­nių san­ty­kių po­bū­džio ir galimumo nutraukti to­kių pa­slau­gų teikimą
2k-28 2004-01-13 Bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ter­mi­nų su­ėji­mas (BPK 3 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tas, BK 95 straips­nis). Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo po­sė­dy­je ski­riant ir at­lie­kant teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zę (ne­si­lai­ky­ta 1961 m. BPK 85 straips­nio 4 da­lies, 319 straips­nio rei­ka­la­vi­mų)
3k-3-14 2004-01-07 Dėl asmeninio testamento
3k-3-23 2004-01-07 Dėl iš­lai­ky­mo pri­tei­si­mo ir tei­sės į iš­lai­ky­mą atsiradimo dienos
2k-18 2004-01-06 Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 332 straips­nio rei­ka­la­vi­mų)
3k-3-1177 2003-12-08 Dėl netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) priteisimo prievolės neįvykdymo atveju
3k-3-1150 2003-12-01 Dėl draudimo sutarties sąlygų aiškinimo
3k-3-1029 2003-11-05 Dėl draudiko veiklos
3k-3-136 2003-02-23 Dėl įro­dy­mų rin­ki­mo
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.17977 sekundės -