Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 15 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 15 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5392: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 15

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A2-15 2001-06-15 Dėl Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)
A2-15 2001-06-15 Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) normas, apžvalga
B2-15 2001-06-15 Dėl teismų praktikos atleidžiant nepilnamečius nuo baudžiamosios atsakomybės (BK 52-1 str.)
B2-15 2001-06-15 Teismų praktikos, atleidžiant nepilnamečius nuo baudžiamosios atsakomybės ir skiriant jiems priverčiamąsias auklėjamojo pobūdžio priemones, apžvalga
A3-46 2001-06-08 Ar civilinės bylos nagrinėjimas sustabdomas ir sustabdytoji byla perduodama bankroto bylą iškėlusiam teismui, kai bylos, kurioje ieškovas atsakovui yra pareiškęs turtinius reikalavimus, nagrinėjimo metu paaiškėja, kad ieškovui (įmonei) iškelta bankroto byla (CPK 142 str. 2 d. 5 p. ir 3 d., 239 str. 6 p.)?
B3-191 2001-06-07 Ar pagal BPK 63-1 str. byloje gynėju turi teisę dalyvauti asmuo, kuris pats jokių procesinių veiksmų neatliko, bet, anksčiau būdamas tardymo departamento vadovas, šioje byloje koordinavo parengtinį tardymą atliekančio tardytojo veiksmus?
A3-45 2001-05-25 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusų nekilnojamąjį turtą atkūrimo normų taikymo
A3-44 2001-05-11 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo normų taikymo
B3-196 2001-05-08 Ar ATPK 308 str. 2 d. numatyta vienerių metų nutarimo skirti administracinį ateštą vykdymo senatis taikoma it tuo atveju, kai pagal ATPK 314 str. 4 ir 5 d. šia administracine nuobauda pakeičiama nesumokėta bauda?
B3-181 2001-04-25 Kokia tvarka ir kaip turi būti išspręstas baudos, paskirtos kaip pagrindinė bausmė, vykdymo klausimas, jeigu pagal BK 32 str. 6 d. baudos vykdymas buvo atidėtas įpareigojus asmenį atlikti nemokamų darbų iki 1000 valandų ir jeigu šis asmuo tuos darbus atliko?
2K–392 2001-04-24 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 374, 381, 382 ir 388 straipsnių reikalavimų)
B3-182 2001-04-23 Asmuo nuteistas laisvės atėmimo bausme, kurios vykdymas pagal BK 47-1 str. buvo atidėtas. Neįsiteisėjus nuosprendžiui, jis padarė naują nusikaltimą ir nuteisiamas laisvės atėmimu.
A3-43 2001-04-12 Ar teisėjas, priimdamas ieškininį pareiškimą, privalo pareikalauti iš ieškovo, kaip juridinio asmens, pateikti savo ir atsakovo, kaip juridinio asmens, atsiskaitomųjų sąskaitų numerius ir kredito įstaigų, kuriose yra jų atsiskaitomosios sąskaitos, pavadinimus ir kodus?
2K–200 2001-04-10 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (nesilaikyta BPK 335, 345-349 str. reikalavimų)
2K–326 2001-04-10 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (nesilaikyta BPK 346 str. 1 d. 2 p. reikalavimų)
B3-195 2001-04-09 Dėl ATPK 41-6 str ir Bk 72 str. taikymo
B3-197 2001-04-09 Ar teismas, nagrinėjantis baudžiamąją bylą, kurioje kaip įrodymai panaudota operatyviniais veiksmais gauta informacija, privalo patikrinti šios informacijos gavimo teisėtumą? Jeigu privalo, tai kaip?
B3-183 2001-04-04 Vadovaujantis BPK 91 str. 1 dalimi, baudžiamoji byla buvo nutraukta BK 53-1 str. 1 dalyje numatytais pagrindais. Atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės asmuo buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir atiduotas teismui už visas padarytas veikas remiantis tuo, kad per vienerius metus padarė naują nusikaltimą.
2K–301 2001-04-03 Bausmių skyrimas, kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas (BK 43 str.)
3K-7-180 2001-03-29 Dėl muitinės procedūros vykdytojo prievolės sumokėti muitus ir mokesčius bei skolos muitinei
B3-188 2001-03-23 Kitam teismui buvo perduota jam neteisminga baudžiamoji byla dėl to, kad teismo, kuriam byla teisminga, teisėjai skyrė kardomąjį kalinimą (suėmimą) ar pratęsė jo terminą, ir nė vienas iš jų negalėjo nagrinėti bylos. Bylą nagrinėjęs teismas priėmė nutartį grąžinti bylą tyrimui papildyti.Kuris iš minėtų teismų turi nagrinėti bylą po papildomo tyrimo, jeigu teisme, kuriam byla teisminga, jau yra teisėjų, nesprendusių kardomojo kalinimo (suėmimo) skyrimo ir jo termino pratęsimo klausimų ir galinčių nagrinėti bylą?
B3-192 2001-03-23 Ar turi dalyvauti gynėjas teisme BPK 1041 str. 1 d. nustatyta tvarka skiriant kardomąjį kalinimą (suėmimą) pasislėpusiam nuo tardymo asmeniui, dėl kurio yra priimtas nutarimas patraukti kaltinamuoju, bet kuriam kaltinimas nepareikštas? Ar tokiais atvejais skiriant kardomąjį kalinimą (suėmimą) turi būti rašomas posėdžio protokolas?
3K-3-371 2001-03-21 Dėl darbo užmokesčio išmokėjimo įrodinėjimo
3K-3-288 2001-03-14 Dėl turto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo
3K-7-95 2001-03-13 Skolininkų ir kreditorių savitarpio reikalavimų įskaitymo draudimas įmonės bankroto atveju
2K–233 2001-03-13 Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas (BK 43 str.)
B3-184 2001-03-08 Ar laikytinas turinčiu teistumą asmuo, nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 2461 str. 1 d., ir, neįsiteisėjus nuosprendžiui, padaręs BK 2461 str. 1 d. numatytą veiką?
B3-199 2001-03-08 Asmuo tuo pačiu nuosprendžiu nuteisiamas už plėšimą (BK 272 str. 2 d.), kurį padarė būdamas nepilnametis, laisvės atėmimu daugiau kaip dvejiems metams ir už vagystę (BK 271 str. 2 d.), kurią padarė jau būdamas pilnametis, laisvės atėmimu iki dvejų metų. Ar taikant 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto 1 str. 1 d. 1 ir 3 p. galima atleisti nuteistąjį nuo subendrintos laisvės atėmimo bausmės, mažesnės nei penkeri metai?
3K-3-267 2001-03-07 Dėl prokuroro teisės reikšti ieškinius kitų asmenų interesais
3K-3-32 2001-03-06 Dėl darbuotojų kolektyvo pritarimo streikui ir paskelbto streiko pradžios nukėlimo
2K–213 2001-03-06 Laisvės atėmimas skaičiuojamas metais ir mėnesiais (BK 25 str. 2 d.)
3K-3-220 2001-03-05 Dėl indėlio sutarties
B3-194 2001-03-01 Ar sprendžiant klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo ir nuteistojo pasiuntimo atlikti nuosprendžiu paskirtąją bausmę į teisiamąjį posėdį kviečiamas gynėjas?
3K-3-205 2001-02-28 Dėl draudimo įmonės likvidavimo
3K-3-221 2001-02-28 Dėl neteisėto transporto priemonės užvaldymo ir liudytojų parodymų
2K–198 2001-02-27 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
3K-3-211 2001-02-26 Dėl žinios žeminančio pobūdžio ir ginčijamų žinių paneigimo; dėl Civilinio proceso kodekso 335 straipsnio 5 dalies aiškinimo ir taikymo
3K-3-210 2001-02-21 Dėl bendrovės valdybos kompetencijos realizavimo; dėl Civilinio proceso kodekso 326, 332 straipsnių, 354-2 straipsnio 2 dalies taikymo
3K-3-235 2001-02-21 Dėl terminuotų darbo sutarčių termino pratęsimo
2K–161 2001-02-20 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (BPK 382 str. 1 d.)
2K–171 2001-02-20 Apeliacinės instancijos teismo nutarties struktūra ir turinys (BPK 388 str.)
2K–148 2001-02-13 Pataisos darbų kolonijos rūšies skyrimas asmeniui, padariusiam nusikaltimą tyčia ir nusikaltimą dėl neatsargumo (BK 25 str. 4 d.)
B3-198 2001-02-13 Ar asmuo arba jo advokatas turi teisę apskųsti apygardos teismui apylinkės teismo nutartį, priimtą išnagrinėjus to asmens skundą dėl jo įrašymo į policijos operatyvinę-prevencinę įskaitą?
B3-187 2001-02-12 Kuriam teismui teisminga baudžiamoji byla, kurioje asmuo kaltinamas pagal BK 325 str. 1 d. už valstybinei mokesčių inspekcijai laiku nepateiktus atskaitomybės dokumentus, jeigu įmonės buveinė yra vieno teismo, o valstybinės mokesčių inspekcijos buveinė - kito teismo veiklos teritorijoje?
B3-189 2001-02-12 Ar įsigaliojus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 56, 561, 121, 123, 250, 390 straipsnių pakeitimo ir papildymo, kodekso papildymo 562 straipsniu bei 350 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymui teismai privalo priteisti iš nuteistųjų valstybinės teisinės pagalbos išlaidas?
3K-3-150 2001-02-05 Dėl teisės normų, taikytinų sprendžiant užsienio arbitražinio teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje klausimą
2K–95 2001-01-30 BK 45 str. taikymas
2K–103 2001-01-30 Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 45 str.)
A3-42 2001-01-30 Ar patenkinus daugiabučio namo savininkų, gyvenamųjų namų statybos bendrijos ieškinį dėl buto eksploatavimo išlaidų, iš atsakovo, kuris yra vienas iš bendrijos narių, priteisiamas žyminis mokestis valstybei?
3K-3-34 2001-01-29 Dėl teisėto suėmimo
3K-3-105 2001-01-29 Dėl subjektų, galinčių įgyvendinti teisę į vaiką
B3-186 2001-01-29 Ar skundžiama pirmosios instancijos teismo teisėjo nutartis nusišalinti, jeigu proceso dalyviai nušalinimo teisėjui nepareiškė, taip pat nėra BPK 29 ir 30 str. nurodytų aplinkybių?
B3-193 2001-01-29 Ar apeliacine tvarka skundžiama apylinkės teismo nutartis, priimta BPK 1941 str. 6 d. ir 194-2 str. 6 d. numatytais atvejais?
3K-3-101 2001-01-24 Dėl prievolės pasibaigimo įskaitymu, nuostatų apie netinkamą prievolės vykdymą taikymo; dėl apeliacinės instancijos teismo teisės išnagrinėti bylą iš esmės; dėl ieškinio pagrindo
3K-7-187 2001-01-23 Dėl reikalavimų, kylančiu iš įkeitimo sandorių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., tenkinimo bei teisinių santykių, reguliuojamų Hipotekos registro steigimo įstatymo
2K–4 2001-01-23 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 371, 373, 376, 378 str. reikalavimų)
B3-185 2001-01-23 apylinkės ar apygardos teismo teisėją BPK 9-2 str. 1 d. numatytais atvejais turi kreiptis prokuroras, kad gautų sutikimą nekelti baudžiamosios bylos arba iškeltą bylą nutraukti? Kokia tvarka teisėjas turėtų nagrinėti šį prokuroro prašymą?
3K-3-48 2001-01-22 Dėl darbuotojų valios dėl atleidimo iš darbo datos pakeitimo išreiškimo
3K-3-57 2001-01-17 Dėl įrašų ūkinėse knygose bei dėl išimtinių normų ir bendrųjų įstatymo išimčių taikymo pagal analogiją
B3-180 2001-01-17 Ar vykdomasis raštas dėl baudos išieškojimo gali būti siunčiamas į nuteistojo darbovietę baudai išieškoti iš jo darbo užmokesčio, jei teismas nėra nustatęs ilgesnio kaip dviejų mėnesių termino baudai sumokėti, o nuteistasis vengia sumokėti baudą ir neturi turto, į kurį galėtų būti nukreiptas baudos išieškojimas?
2K–31 2001-01-16 Į paskesniu teismo nuosprendžiu paskirtos subendrintos bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal pirmąjį nuosprendį (BK 42 str. 4 d.)
3K-3-30 2001-01-15 Dėl nepatenkinamų atestavimo rezultatų ir darbo sutarties nutraukimo Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu
3K-3-21 2001-01-10 Dėl Atostogų įstatymo reguliuojamos teisinių santykių sferos
3K-7-168 2001-01-09 Dėl advokatų padėjėjų nepriekaištingos reputacijos
2K–15 2001-01-09 Tyčinis nužudymas itin žiauriai (BK 105 str. 5 p.)
2K–26 2001-01-09 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (nesilaikyta BPK 3461 str. reikalavimų)
3K-3-7 2001-01-08 Dėl palikimo priėmimo
3K-3-16 2001-01-08 Dėl Civilinio kodekso 57 straipsnio 1 dalies (pripažinimas negaliojančiu sandorio, sudaryto dėl susidėjusių sunkių aplinkybių) taikymo verslo santykiams
3K-3-19 2001-01-08 Dėl paskolos sutarties pobūdžio bei kreditavimo užsienio valiuta
B3-190 2001-01-05 Ar bet koks asmens psichinis trūkumas turi būti laikomas atimančiu tam asmeniui galimybę pačiam pasinaudoti savo teise į gynybą? Ar pagal BPK 57 str. 3 d. prasmę kvotėjas, tardytojas, teisėjas ar teismas, atsižvelgdamas į kaltininko psichinio trūkumo pobūdį ir bylos aplinkybes, gali įvertinti tokio asmens galėjimą pačiam gintis ir priimti jo atsisakymą gynėjo?
3k-3-1379 2000-12-20 Dėl atleidimo nuo bausmės suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui teisinių pasekmių
3K-3-1380 2000-12-20 Dėl bankrutuojančios įmonės akcininkų bei teismo teisės spręsti bankrutuojančios įmonės administratoriaus pakeitimo klausimą
2K–742 2000-12-19 Pasikėsinimas nužudyti (BK 16 str. 2 d. ir 104 str.)
2K–758 2000-12-19 BK 47-1 str. taikymas
3K-3-1354 2000-12-18 Dėl hipotekos kreditoriaus prašymo dėl priverstinio skolos išieškojimo teismingumo
3K-3-1345 2000-12-13 Dėl bankų atsakomybės už bankui patikėtų pinigų neišsaugojimą
3K-3-1362 2000-12-13 Dėl CMR konvencijos taikymo
2K–712 2000-12-12 Būtinoji gintis (BK 14 str.)
2K–747 2000-12-12 Vagystė, padaryta įsibraunant į gyvenamąją patalpą (BK 271 str. 3 d.)
2K–673 2000-12-05 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 388 str. 3 ir 5 d. reikalavimų)
3K-3-1253 2000-11-30 Dėl įkeisto turto objektų pardavimo varžytynėse eilės
3K-3-1263 2000-11-29 Dėl prekių ženklo ir vartojamo žymens panašumo bei tikimybės, kad visuomenė gali juos supainioti, vertinimo
3k-3-1276 2000-11-29 Dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo bylose, kylančiose iš darbo teisinių santykių
3K-3-1286 2000-11-29 Dėl teisės laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus
2K–707 2000-11-28 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (BPK 388 str. 4 d.)
3K-3-1237 2000-11-22 Dėl juridinio asmens atsakomybės už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą
2K–694 2000-11-21 Pataisos darbų kolonijos rūšies režimo skyrimas vyrams, pirmiau atlikusiems laisvės atėmimo bausmę (BK 25 str. 4 d.)
3K-3-1227 2000-11-20 Dėl laidavimo draudimo
3K-3-1177 2000-11-15 Dėl teisių, įgytų kolektyvinės sutarties pagrindu, realizavimo
3K-3-1072 2000-10-25 Dėl bendrųjų ieškininę senatį reglamentuojančių teisės normų taikymo kreditoriui, skolininkui, kiekvieno iš jų teisių prievolėje perėmėjui
3k-3-1050 2000-10-23 Dėl darbo santykių tęstinumo įmonės skaidymo pagal Įmonių bankroto įstatymą atveju
3k-3-933 2000-10-20 Dėl pretenzijos pareiškimo formos paliikimą priėmusiems asmenims
3K-3-1012 2000-10-16 Dėl Darbo sutarties įstatymo 14 straipsnio 1 dalies taikymo bei darbuotojų darbo funkcijų
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A2-15 2001-06-15 Dėl Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)
A2-15 2001-06-15 Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) normas, apžvalga
B2-15 2001-06-15 Dėl teismų praktikos atleidžiant nepilnamečius nuo baudžiamosios atsakomybės (BK 52-1 str.)
B2-15 2001-06-15 Teismų praktikos, atleidžiant nepilnamečius nuo baudžiamosios atsakomybės ir skiriant jiems priverčiamąsias auklėjamojo pobūdžio priemones, apžvalga
A3-46 2001-06-08 Ar civilinės bylos nagrinėjimas sustabdomas ir sustabdytoji byla perduodama bankroto bylą iškėlusiam teismui, kai bylos, kurioje ieškovas atsakovui yra pareiškęs turtinius reikalavimus, nagrinėjimo metu paaiškėja, kad ieškovui (įmonei) iškelta bankroto byla (CPK 142 str. 2 d. 5 p. ir 3 d., 239 str. 6 p.)?
B3-191 2001-06-07 Ar pagal BPK 63-1 str. byloje gynėju turi teisę dalyvauti asmuo, kuris pats jokių procesinių veiksmų neatliko, bet, anksčiau būdamas tardymo departamento vadovas, šioje byloje koordinavo parengtinį tardymą atliekančio tardytojo veiksmus?
A3-45 2001-05-25 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusų nekilnojamąjį turtą atkūrimo normų taikymo
A3-44 2001-05-11 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo normų taikymo
B3-196 2001-05-08 Ar ATPK 308 str. 2 d. numatyta vienerių metų nutarimo skirti administracinį ateštą vykdymo senatis taikoma it tuo atveju, kai pagal ATPK 314 str. 4 ir 5 d. šia administracine nuobauda pakeičiama nesumokėta bauda?
B3-181 2001-04-25 Kokia tvarka ir kaip turi būti išspręstas baudos, paskirtos kaip pagrindinė bausmė, vykdymo klausimas, jeigu pagal BK 32 str. 6 d. baudos vykdymas buvo atidėtas įpareigojus asmenį atlikti nemokamų darbų iki 1000 valandų ir jeigu šis asmuo tuos darbus atliko?
2K–392 2001-04-24 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 374, 381, 382 ir 388 straipsnių reikalavimų)
B3-182 2001-04-23 Asmuo nuteistas laisvės atėmimo bausme, kurios vykdymas pagal BK 47-1 str. buvo atidėtas. Neįsiteisėjus nuosprendžiui, jis padarė naują nusikaltimą ir nuteisiamas laisvės atėmimu.
A3-43 2001-04-12 Ar teisėjas, priimdamas ieškininį pareiškimą, privalo pareikalauti iš ieškovo, kaip juridinio asmens, pateikti savo ir atsakovo, kaip juridinio asmens, atsiskaitomųjų sąskaitų numerius ir kredito įstaigų, kuriose yra jų atsiskaitomosios sąskaitos, pavadinimus ir kodus?
2K–200 2001-04-10 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (nesilaikyta BPK 335, 345-349 str. reikalavimų)
2K–326 2001-04-10 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (nesilaikyta BPK 346 str. 1 d. 2 p. reikalavimų)
B3-195 2001-04-09 Dėl ATPK 41-6 str ir Bk 72 str. taikymo
B3-197 2001-04-09 Ar teismas, nagrinėjantis baudžiamąją bylą, kurioje kaip įrodymai panaudota operatyviniais veiksmais gauta informacija, privalo patikrinti šios informacijos gavimo teisėtumą? Jeigu privalo, tai kaip?
B3-183 2001-04-04 Vadovaujantis BPK 91 str. 1 dalimi, baudžiamoji byla buvo nutraukta BK 53-1 str. 1 dalyje numatytais pagrindais. Atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės asmuo buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir atiduotas teismui už visas padarytas veikas remiantis tuo, kad per vienerius metus padarė naują nusikaltimą.
2K–301 2001-04-03 Bausmių skyrimas, kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas (BK 43 str.)
3K-7-180 2001-03-29 Dėl muitinės procedūros vykdytojo prievolės sumokėti muitus ir mokesčius bei skolos muitinei
B3-188 2001-03-23 Kitam teismui buvo perduota jam neteisminga baudžiamoji byla dėl to, kad teismo, kuriam byla teisminga, teisėjai skyrė kardomąjį kalinimą (suėmimą) ar pratęsė jo terminą, ir nė vienas iš jų negalėjo nagrinėti bylos. Bylą nagrinėjęs teismas priėmė nutartį grąžinti bylą tyrimui papildyti.Kuris iš minėtų teismų turi nagrinėti bylą po papildomo tyrimo, jeigu teisme, kuriam byla teisminga, jau yra teisėjų, nesprendusių kardomojo kalinimo (suėmimo) skyrimo ir jo termino pratęsimo klausimų ir galinčių nagrinėti bylą?
B3-192 2001-03-23 Ar turi dalyvauti gynėjas teisme BPK 1041 str. 1 d. nustatyta tvarka skiriant kardomąjį kalinimą (suėmimą) pasislėpusiam nuo tardymo asmeniui, dėl kurio yra priimtas nutarimas patraukti kaltinamuoju, bet kuriam kaltinimas nepareikštas? Ar tokiais atvejais skiriant kardomąjį kalinimą (suėmimą) turi būti rašomas posėdžio protokolas?
3K-3-371 2001-03-21 Dėl darbo užmokesčio išmokėjimo įrodinėjimo
3K-3-288 2001-03-14 Dėl turto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo
3K-7-95 2001-03-13 Skolininkų ir kreditorių savitarpio reikalavimų įskaitymo draudimas įmonės bankroto atveju
2K–233 2001-03-13 Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas (BK 43 str.)
B3-184 2001-03-08 Ar laikytinas turinčiu teistumą asmuo, nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 2461 str. 1 d., ir, neįsiteisėjus nuosprendžiui, padaręs BK 2461 str. 1 d. numatytą veiką?
B3-199 2001-03-08 Asmuo tuo pačiu nuosprendžiu nuteisiamas už plėšimą (BK 272 str. 2 d.), kurį padarė būdamas nepilnametis, laisvės atėmimu daugiau kaip dvejiems metams ir už vagystę (BK 271 str. 2 d.), kurią padarė jau būdamas pilnametis, laisvės atėmimu iki dvejų metų. Ar taikant 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto 1 str. 1 d. 1 ir 3 p. galima atleisti nuteistąjį nuo subendrintos laisvės atėmimo bausmės, mažesnės nei penkeri metai?
3K-3-267 2001-03-07 Dėl prokuroro teisės reikšti ieškinius kitų asmenų interesais
3K-3-32 2001-03-06 Dėl darbuotojų kolektyvo pritarimo streikui ir paskelbto streiko pradžios nukėlimo
2K–213 2001-03-06 Laisvės atėmimas skaičiuojamas metais ir mėnesiais (BK 25 str. 2 d.)
3K-3-220 2001-03-05 Dėl indėlio sutarties
B3-194 2001-03-01 Ar sprendžiant klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo ir nuteistojo pasiuntimo atlikti nuosprendžiu paskirtąją bausmę į teisiamąjį posėdį kviečiamas gynėjas?
3K-3-205 2001-02-28 Dėl draudimo įmonės likvidavimo
3K-3-221 2001-02-28 Dėl neteisėto transporto priemonės užvaldymo ir liudytojų parodymų
2K–198 2001-02-27 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
3K-3-211 2001-02-26 Dėl žinios žeminančio pobūdžio ir ginčijamų žinių paneigimo; dėl Civilinio proceso kodekso 335 straipsnio 5 dalies aiškinimo ir taikymo
3K-3-210 2001-02-21 Dėl bendrovės valdybos kompetencijos realizavimo; dėl Civilinio proceso kodekso 326, 332 straipsnių, 354-2 straipsnio 2 dalies taikymo
3K-3-235 2001-02-21 Dėl terminuotų darbo sutarčių termino pratęsimo
2K–161 2001-02-20 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (BPK 382 str. 1 d.)
2K–171 2001-02-20 Apeliacinės instancijos teismo nutarties struktūra ir turinys (BPK 388 str.)
2K–148 2001-02-13 Pataisos darbų kolonijos rūšies skyrimas asmeniui, padariusiam nusikaltimą tyčia ir nusikaltimą dėl neatsargumo (BK 25 str. 4 d.)
B3-198 2001-02-13 Ar asmuo arba jo advokatas turi teisę apskųsti apygardos teismui apylinkės teismo nutartį, priimtą išnagrinėjus to asmens skundą dėl jo įrašymo į policijos operatyvinę-prevencinę įskaitą?
B3-187 2001-02-12 Kuriam teismui teisminga baudžiamoji byla, kurioje asmuo kaltinamas pagal BK 325 str. 1 d. už valstybinei mokesčių inspekcijai laiku nepateiktus atskaitomybės dokumentus, jeigu įmonės buveinė yra vieno teismo, o valstybinės mokesčių inspekcijos buveinė - kito teismo veiklos teritorijoje?
B3-189 2001-02-12 Ar įsigaliojus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 56, 561, 121, 123, 250, 390 straipsnių pakeitimo ir papildymo, kodekso papildymo 562 straipsniu bei 350 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymui teismai privalo priteisti iš nuteistųjų valstybinės teisinės pagalbos išlaidas?
3K-3-150 2001-02-05 Dėl teisės normų, taikytinų sprendžiant užsienio arbitražinio teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje klausimą
2K–95 2001-01-30 BK 45 str. taikymas
2K–103 2001-01-30 Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 45 str.)
A3-42 2001-01-30 Ar patenkinus daugiabučio namo savininkų, gyvenamųjų namų statybos bendrijos ieškinį dėl buto eksploatavimo išlaidų, iš atsakovo, kuris yra vienas iš bendrijos narių, priteisiamas žyminis mokestis valstybei?
3K-3-34 2001-01-29 Dėl teisėto suėmimo
3K-3-105 2001-01-29 Dėl subjektų, galinčių įgyvendinti teisę į vaiką
B3-186 2001-01-29 Ar skundžiama pirmosios instancijos teismo teisėjo nutartis nusišalinti, jeigu proceso dalyviai nušalinimo teisėjui nepareiškė, taip pat nėra BPK 29 ir 30 str. nurodytų aplinkybių?
B3-193 2001-01-29 Ar apeliacine tvarka skundžiama apylinkės teismo nutartis, priimta BPK 1941 str. 6 d. ir 194-2 str. 6 d. numatytais atvejais?
3K-3-101 2001-01-24 Dėl prievolės pasibaigimo įskaitymu, nuostatų apie netinkamą prievolės vykdymą taikymo; dėl apeliacinės instancijos teismo teisės išnagrinėti bylą iš esmės; dėl ieškinio pagrindo
3K-7-187 2001-01-23 Dėl reikalavimų, kylančiu iš įkeitimo sandorių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., tenkinimo bei teisinių santykių, reguliuojamų Hipotekos registro steigimo įstatymo
2K–4 2001-01-23 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 371, 373, 376, 378 str. reikalavimų)
B3-185 2001-01-23 apylinkės ar apygardos teismo teisėją BPK 9-2 str. 1 d. numatytais atvejais turi kreiptis prokuroras, kad gautų sutikimą nekelti baudžiamosios bylos arba iškeltą bylą nutraukti? Kokia tvarka teisėjas turėtų nagrinėti šį prokuroro prašymą?
3K-3-48 2001-01-22 Dėl darbuotojų valios dėl atleidimo iš darbo datos pakeitimo išreiškimo
3K-3-57 2001-01-17 Dėl įrašų ūkinėse knygose bei dėl išimtinių normų ir bendrųjų įstatymo išimčių taikymo pagal analogiją
B3-180 2001-01-17 Ar vykdomasis raštas dėl baudos išieškojimo gali būti siunčiamas į nuteistojo darbovietę baudai išieškoti iš jo darbo užmokesčio, jei teismas nėra nustatęs ilgesnio kaip dviejų mėnesių termino baudai sumokėti, o nuteistasis vengia sumokėti baudą ir neturi turto, į kurį galėtų būti nukreiptas baudos išieškojimas?
2K–31 2001-01-16 Į paskesniu teismo nuosprendžiu paskirtos subendrintos bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal pirmąjį nuosprendį (BK 42 str. 4 d.)
3K-3-30 2001-01-15 Dėl nepatenkinamų atestavimo rezultatų ir darbo sutarties nutraukimo Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu
3K-3-21 2001-01-10 Dėl Atostogų įstatymo reguliuojamos teisinių santykių sferos
3K-7-168 2001-01-09 Dėl advokatų padėjėjų nepriekaištingos reputacijos
2K–15 2001-01-09 Tyčinis nužudymas itin žiauriai (BK 105 str. 5 p.)
2K–26 2001-01-09 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (nesilaikyta BPK 3461 str. reikalavimų)
3K-3-7 2001-01-08 Dėl palikimo priėmimo
3K-3-16 2001-01-08 Dėl Civilinio kodekso 57 straipsnio 1 dalies (pripažinimas negaliojančiu sandorio, sudaryto dėl susidėjusių sunkių aplinkybių) taikymo verslo santykiams
3K-3-19 2001-01-08 Dėl paskolos sutarties pobūdžio bei kreditavimo užsienio valiuta
B3-190 2001-01-05 Ar bet koks asmens psichinis trūkumas turi būti laikomas atimančiu tam asmeniui galimybę pačiam pasinaudoti savo teise į gynybą? Ar pagal BPK 57 str. 3 d. prasmę kvotėjas, tardytojas, teisėjas ar teismas, atsižvelgdamas į kaltininko psichinio trūkumo pobūdį ir bylos aplinkybes, gali įvertinti tokio asmens galėjimą pačiam gintis ir priimti jo atsisakymą gynėjo?
3k-3-1379 2000-12-20 Dėl atleidimo nuo bausmės suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui teisinių pasekmių
3K-3-1380 2000-12-20 Dėl bankrutuojančios įmonės akcininkų bei teismo teisės spręsti bankrutuojančios įmonės administratoriaus pakeitimo klausimą
2K–742 2000-12-19 Pasikėsinimas nužudyti (BK 16 str. 2 d. ir 104 str.)
2K–758 2000-12-19 BK 47-1 str. taikymas
3K-3-1354 2000-12-18 Dėl hipotekos kreditoriaus prašymo dėl priverstinio skolos išieškojimo teismingumo
3K-3-1345 2000-12-13 Dėl bankų atsakomybės už bankui patikėtų pinigų neišsaugojimą
3K-3-1362 2000-12-13 Dėl CMR konvencijos taikymo
2K–712 2000-12-12 Būtinoji gintis (BK 14 str.)
2K–747 2000-12-12 Vagystė, padaryta įsibraunant į gyvenamąją patalpą (BK 271 str. 3 d.)
2K–673 2000-12-05 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 388 str. 3 ir 5 d. reikalavimų)
3K-3-1253 2000-11-30 Dėl įkeisto turto objektų pardavimo varžytynėse eilės
3K-3-1263 2000-11-29 Dėl prekių ženklo ir vartojamo žymens panašumo bei tikimybės, kad visuomenė gali juos supainioti, vertinimo
3k-3-1276 2000-11-29 Dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo bylose, kylančiose iš darbo teisinių santykių
3K-3-1286 2000-11-29 Dėl teisės laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus
2K–707 2000-11-28 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (BPK 388 str. 4 d.)
3K-3-1237 2000-11-22 Dėl juridinio asmens atsakomybės už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą
2K–694 2000-11-21 Pataisos darbų kolonijos rūšies režimo skyrimas vyrams, pirmiau atlikusiems laisvės atėmimo bausmę (BK 25 str. 4 d.)
3K-3-1227 2000-11-20 Dėl laidavimo draudimo
3K-3-1177 2000-11-15 Dėl teisių, įgytų kolektyvinės sutarties pagrindu, realizavimo
3K-3-1072 2000-10-25 Dėl bendrųjų ieškininę senatį reglamentuojančių teisės normų taikymo kreditoriui, skolininkui, kiekvieno iš jų teisių prievolėje perėmėjui
3k-3-1050 2000-10-23 Dėl darbo santykių tęstinumo įmonės skaidymo pagal Įmonių bankroto įstatymą atveju
3k-3-933 2000-10-20 Dėl pretenzijos pareiškimo formos paliikimą priėmusiems asmenims
3K-3-1012 2000-10-16 Dėl Darbo sutarties įstatymo 14 straipsnio 1 dalies taikymo bei darbuotojų darbo funkcijų
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.24963 sekundės -