Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 2 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 2 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5377: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 2

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-13 1999-12-22 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Šilalės rajono apylinkės teismo pirmininko klausimus dėl kai kurių Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-6 1996-01-03 Pagal Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., teisėjų pateiktą klausimą dėl činčo teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
A3-4 1995-12-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., apygardų teismų pateiktus klausimus dėl kai kurių Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo ir Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
A3-5 1995-12-28 Pagal Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., teisėjų pateiktus klausimus dėl kai kurių Darbo sutarties įstatymo normų taikymo Lietuvos Aukš­čiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
B3-12 1995-12-21 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjo klausimus dėl BK 41-1 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A1-4 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. birželio 20 d. nutarties dėl baudos išieškojimo iš juridinių asmenų už nesa­va­lai­kį muitų tarifo mokesčių sumokė­jimą apro­bavimo
A1-5 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. rugsėjo 5 d. nutarties, kuria išspręstas ginčo tarp pretendento nuosavybės teisei atstatyti ir institucijos, nagrinėjusios šio piliečio prašy­mą dėl nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą atstatymo, žinybingumas
A1-6 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. balandžio 11 d. nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo garantui aprobavimo
A1-7 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausio­jo Teis­mo Civili­nių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. spalio 23 d. nutarties dėl darbo sutarties nutraukimo tvarkos ir kvalifikavimo, kai organizacija likviduo­jama ne darbdavio valia
A1-8 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teis­­mo Civi­li­nių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. lapkri­čio 20 d. nutarties dėl laidavimo sutartimi užtikrintos paskolos sutarties vykdy­­mo ir skolos išieškojimo galiojant laidavimo sutar­čiai
A1-9 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. spalio 13 d. nutarties dėl nuosavybės teisės į žemę atstatymo, kai praėjęs įstatymo nustatytas terminas prašymui paduoti ir yra sprendimas atstatyti nuosavybės teisę į žemę kitam pretendentui
A1-10 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. rugsėjo 25 d. nutarties dėl Lietuvos Respublikos CPK 341 str. 1 d. 4 p. taikymo aprobavimo
A2-3 1995-12-20 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagri­nė­jant civilines bylas, kuriose paskolos sutarčių įvykdy­mas užtikrintas įkeitimo, laidavimo bei garantijos sutartimis, apibendrinimo rezultatų
A2-3 1995-12-20 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas, kuriose paskolos sutarčių įvykdymas užtikrintas įkeitimo, laidavimo bei garantijos sutartimis
B1-5 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bau­džia­mų­jų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. gegu­žės 18 d. nutarties dėl stipriai veikiančių ar nuodingųjų medžiagų kaip nusikaltimo dalyko, numatyto BK 232 str. sampratos aprobavimo
B1-6 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. spalio 12 d. nutarties, kuria panaikinti apylinkės teismo išteisinamasis nuospren­dis ir apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo
B1-7 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamų­­jų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria dėl esminių baudžiamojo proce­so įstatymų pažeidimų panaikintas Lietu­vos ape­lia­­cinio teismo nuosprendis, aprobavimo
B1-8 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bau­džia­mųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. spalio 12 d. nutar­ties, kuria išspręstas apeliacinės instancijos teismo kole­gijos posėdyje priimtų nutarčių perduoti bylą teisia­ma­jam posėdžiui neskundžiamu­mo klausimas
B1-9 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. gruo­džio 7 d. nutar­ties, kuria panaikinta Panevėžio apygardos teismo, pažeidu­sio Baudžiamojo proceso įstatymą, nutartis
B2-2 1995-12-20 Dėl teismų praktikos nusikalstamo susi­vie­nijimo organizavimo, vadovavimo ar daly­va­­vimo jame (BK 227-1 str.) apibendrinimo rezultatų baudžiamosiose bylose
B2-2 1995-12-20 Baudžiamųjų bylų dėl nusikalstamo susivienijimo organizavimo, vadovavimo ar dalyvavimo jame (BK 227-1 str.) apibendrinimo rezultatų.
B3-11 1995-12-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko klausimus dėl kai kurių Baudžia­mojo kodekso normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-10 1995-12-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Rokiškio rajono apylinkės teismo pirmininko klausimus dėl kai kurių Baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bau­džiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-8 1995-12-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko klausimus dėl Baudžiamojo proceso normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius kon­sultuoja:
B3-9 1995-12-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko klausimus dėl kai kurių Baudžia­mojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-3 1995-10-23 klausimas: Kokiu pagrindu nutraukiamos darbo sutartys su viršaičiais, miestų merais, rajonų valdytojais, respublikos miestų merais ir jų pavaduotojais po 1995 m. rinkimų į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas?
B3-7 1995-10-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo klausimą dėl Baudžiamojo kodekso 295 str. 2 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-6 1995-10-03 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjos klausimą dėl Baudžiamojo kodekso 234 str. 2 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-13 1999-12-22 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Šilalės rajono apylinkės teismo pirmininko klausimus dėl kai kurių Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-6 1996-01-03 Pagal Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., teisėjų pateiktą klausimą dėl činčo teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
A3-4 1995-12-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., apygardų teismų pateiktus klausimus dėl kai kurių Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo ir Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
A3-5 1995-12-28 Pagal Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., teisėjų pateiktus klausimus dėl kai kurių Darbo sutarties įstatymo normų taikymo Lietuvos Aukš­čiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
B3-12 1995-12-21 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjo klausimus dėl BK 41-1 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A1-4 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. birželio 20 d. nutarties dėl baudos išieškojimo iš juridinių asmenų už nesa­va­lai­kį muitų tarifo mokesčių sumokė­jimą apro­bavimo
A1-5 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. rugsėjo 5 d. nutarties, kuria išspręstas ginčo tarp pretendento nuosavybės teisei atstatyti ir institucijos, nagrinėjusios šio piliečio prašy­mą dėl nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą atstatymo, žinybingumas
A1-6 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. balandžio 11 d. nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo garantui aprobavimo
A1-7 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausio­jo Teis­mo Civili­nių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. spalio 23 d. nutarties dėl darbo sutarties nutraukimo tvarkos ir kvalifikavimo, kai organizacija likviduo­jama ne darbdavio valia
A1-8 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teis­­mo Civi­li­nių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. lapkri­čio 20 d. nutarties dėl laidavimo sutartimi užtikrintos paskolos sutarties vykdy­­mo ir skolos išieškojimo galiojant laidavimo sutar­čiai
A1-9 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. spalio 13 d. nutarties dėl nuosavybės teisės į žemę atstatymo, kai praėjęs įstatymo nustatytas terminas prašymui paduoti ir yra sprendimas atstatyti nuosavybės teisę į žemę kitam pretendentui
A1-10 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. rugsėjo 25 d. nutarties dėl Lietuvos Respublikos CPK 341 str. 1 d. 4 p. taikymo aprobavimo
A2-3 1995-12-20 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagri­nė­jant civilines bylas, kuriose paskolos sutarčių įvykdy­mas užtikrintas įkeitimo, laidavimo bei garantijos sutartimis, apibendrinimo rezultatų
A2-3 1995-12-20 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas, kuriose paskolos sutarčių įvykdymas užtikrintas įkeitimo, laidavimo bei garantijos sutartimis
B1-5 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bau­džia­mų­jų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. gegu­žės 18 d. nutarties dėl stipriai veikiančių ar nuodingųjų medžiagų kaip nusikaltimo dalyko, numatyto BK 232 str. sampratos aprobavimo
B1-6 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. spalio 12 d. nutarties, kuria panaikinti apylinkės teismo išteisinamasis nuospren­dis ir apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo
B1-7 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamų­­jų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria dėl esminių baudžiamojo proce­so įstatymų pažeidimų panaikintas Lietu­vos ape­lia­­cinio teismo nuosprendis, aprobavimo
B1-8 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bau­džia­mųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. spalio 12 d. nutar­ties, kuria išspręstas apeliacinės instancijos teismo kole­gijos posėdyje priimtų nutarčių perduoti bylą teisia­ma­jam posėdžiui neskundžiamu­mo klausimas
B1-9 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. gruo­džio 7 d. nutar­ties, kuria panaikinta Panevėžio apygardos teismo, pažeidu­sio Baudžiamojo proceso įstatymą, nutartis
B2-2 1995-12-20 Dėl teismų praktikos nusikalstamo susi­vie­nijimo organizavimo, vadovavimo ar daly­va­­vimo jame (BK 227-1 str.) apibendrinimo rezultatų baudžiamosiose bylose
B2-2 1995-12-20 Baudžiamųjų bylų dėl nusikalstamo susivienijimo organizavimo, vadovavimo ar dalyvavimo jame (BK 227-1 str.) apibendrinimo rezultatų.
B3-11 1995-12-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko klausimus dėl kai kurių Baudžia­mojo kodekso normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-10 1995-12-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Rokiškio rajono apylinkės teismo pirmininko klausimus dėl kai kurių Baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bau­džiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-8 1995-12-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko klausimus dėl Baudžiamojo proceso normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius kon­sultuoja:
B3-9 1995-12-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko klausimus dėl kai kurių Baudžia­mojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-3 1995-10-23 klausimas: Kokiu pagrindu nutraukiamos darbo sutartys su viršaičiais, miestų merais, rajonų valdytojais, respublikos miestų merais ir jų pavaduotojais po 1995 m. rinkimų į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas?
B3-7 1995-10-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo klausimą dėl Baudžiamojo kodekso 295 str. 2 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-6 1995-10-03 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjos klausimą dėl Baudžiamojo kodekso 234 str. 2 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.23689 sekundės -