Intelektinių rėmėjų straipsniai, Senaties terminai : Straipsniai, TP : Senaties terminai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#6727: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Senaties terminai

Paskelbtas: Vaidotas , Įjungta: 19-11-2009

Autorius Vaidotas Smirnovas
Civilinėje teisėje galima skirstyti į dviejų rūšių senaties terminai, tai ieškinio senaties terminai ir procesiniai senaties terminai. Procesiniams senaties terminams galioja civilinio proceso kodekse nustatytos taisyklės. Tuo tarpu ieškinio senatis galli būti atnaujinta ar sustabdyti pagal civilinio kodekso taisykles(1.129-130str.). Civiliniame kodekse yra normų labai panašių į ieškinio senatį, tačiau jeigu jos neįvardijamos kaip ieškinio senatis, vadinasi tai yra procesinės senatis ir dėl to joms galioja civilinio proceso kodekso taisyklės, o ne ieškinio senaties taikymo taisyklės.
Ieškinio senatis - tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Tai nereiškia, kad pasibaigus šiam terminui asmuo nebegali kreiptis į teismą dėkl savo teisės gynimo. Tai reiškia tik tai, kad teismas  privalės pagal surinktus įrodymus byloje  iš esmės išnagrinėti byla ir tik jeigu nors viena iš dalyvaujančiųjų teismo procese pareikalaus taikyti ieškinio senatį, teismas ieškinio senatį (jeigu ji yra suėjusi) privalės pritaikyti (CK. 126. str. 2d.).
Net jeigu teismas išnagrinės bylą ir nustatys, kad ieškovas turi teisę reikalauti grąžinti skolą, tačiau atsakovui pareikalavus taikyti ieškinio senatį, teismas negalės priteisti skolos ir išduoti vykdomojo rašto šiai skolai išieškoti. Pačiam atsakovui lieka moralinė pareiga (be valstybės prievartos priemonių) grąžinti skolą, o ieškovas turi moralinę teisę(be prievartos primonių) reikalauti grąžinti šią skolą. Jeigu atsakovas suėjus ieškinio senačiai grąžintų skolą ir po to nuspręstų kreiptis į teismą, su reikalavimu sugrąžinti skolą dėl to, kad skolos grąžinimui buvo suėjusi senatis, tokio reikalavimo teismas greičiausiai netenkintų, nes pats asmuo buvo pripažinęs pareigą ir skolą grąžino, kas reiškia, kad ieškinio senatis atsinaujino, nuo skolos pripažinimo momento.

Civilinėje atsakomybėje yra įvairių terminų. Senatis turi savo specifinius terminus: įgyjamuosius, naikinamuosius, ieškinio. Ieškinio senaties terminai nuo kitų rūšių terminų skiriasi savo paskirtimi. Dėl ieškinio senaties instituto specifikos yra specialios ieškinio senaties terminų eigos skaičiavimo taisyklės. Tos taisyklės numatytos CK 1.124-1.135 straipsniuose, jos dažnai skiriasi nuo tų, kurios taikomos kitų rūšių terminams (pavyzdžiui ieškinio senaties pradžia siejama su subjektyviu įvykiu - asmens sužalojimu arba sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Materialiojo pobūdžio naikinamųjų ar procesinio pobūdžio terminų pradžios nustatymas paprastai siejamas su objektyviu įvykiu arba konkrečia kalendorine data). Todėl įstatymų normos, reguliuojančios ieškinio senaties eigos taisykles, netaikomos kitokio pobūdžio terminams - naikinamiesiems, įgyjamiesiems, materialinio teisinio pobūdžio terminams, pretenziniams, garantiniams, procedūriniams, taip pat procesinio teisinio pobūdžio terminams. Taip pat prieš tai išvardintų terminų taisyklės negali būti taikomos ieškinio senačiai.
Paprastai įstatymų leidėjas nurodo, kokios rūšies terminas, naudojamas „ieškinio senaties“ arba „ieškinio senaties termino“ sąvokas (pvz. CK6.300 str arba transporto kodekso 56 str.). Tačiau pasitaiko, kad ne tik CK, bet ir kitų įstatymų normose nurodoma, kad tam tikri reikalavimai pareiškiami per tam tikrą laikotarpį, visai neįvardijant šių terminų pobūdžio (pvz. CK 3.22str., 3.96 str., 3.106 str., 3.233 str., taip pat Akcinių bendrovių įstatymo 19 str.) Arba tiesiog nurodant, kad tai senaties terminai, nors pagal paskirtį tai ieškinio senaties terminai. Tai kelia maišatį, nes tuo pačiu „senaties terminu“ apibūdinami ir naikinamieji terminai (pvz. 4,134str., 4.136-137str. ir kt.). Tokiu atveju įstatymo normą tenka vertinti pagal termino paskirtį, šių teisinių padarinių taikymo specifiką, jų pratęsimo pasibaigimo, pratęsimo, atnaujinimo galimybes ir kitus atskirais atvejais turinčius reikšmės kriterijus. Pats ieškinio senaties terminas yra skirtas pažeistai, ginčijamai teisei arba įstatymo saugomo intereso gynybai skirtas terminas. Kiti terminai, pavyzdžiui materialinės teisės, nustato tam tikrų teisių įgyvendinimą ar pareigų atlikimą, kurie susiję su teisių ir pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar pasibaigimu. Šios materialinės teisės gali būti nustatytos ir poįstatyminiais teisės aktais, o ieškinio senaties - tik įstatymo galią turinčiais. Ieškinio senatis taikoma vienos šalies reikalavimu, tuo tarpu kiti terminai taikomi automatiškai(pvz. DK 298 straipsnio norma su naikinamuoju 3 metų terminu). Skiriasi ir kitoms terminų skaičiavimo ypatybės. Ieškinio senatis yra imperatyvi, tik įstatymas numato jos taikymo tvarką ir jos pakeisti šalių susitarimu negalima (CK1.126str 3 d.) , o materiali gali būti ir dispozityvaus pobūdžio, ir nustatyta šalių susitarimu. Tam tikrus materialinės teisės terminus gali nustatyti ir teismas (CK 6.204 str. 1 d. suteikiama teisė teismui dėl aplinkybių pasikeitimo nustatyti sutarties nutraukimo datą), tuo tarpu ieškinio senaties terminų teismas nustatyti negali. Ieškinio senaties terminus reiktų skirti nuo kitų materialinės teisės terminų, pretenzijų bei garantijų.
Pretenziniai terminai - tai įstatyminiai arba šalių sutartimis nustatyti reikalavimai išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka pareikšti (pvz. Prekybinės laivybos įstatymo 72str.). Pretenzijos pareiškimas per nustatytą terminą specialiai įstatymuose aptartais atvejais gali keisti ieškinio senaties termino eigos skaičiavimą (CK 1.125, 1.127 ir 1.132 straipsniuose). Pavyzdžiui Vidaus vandenų transporto kodekso 69 str. ir Kelių transporto kodekso 56 str. numato, jog pretenzijos pareiškimas pratęsia šiuose kodeksuose nustatytą dvejų metų ieškinio senaties terminą vienam mėnesiui. Geležinkelio transporto kodekso 72 str. numatyta, kad pretenzijos pareiškimas joje numatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą pratęsia trims mėnesiams. CMR konvencijos 32 str. numatytas ieškinio senaties termino pristabdymas pareiškus pretenziją.
Jeigu įstatymuose specialiai nėra nurodyta, jog pretenzijos pareiškimas daro kokią įtaką ieškinio senaties termino eigos skaičiavimui, pretenzijos pareiškimas ieškinio senaties termino eigos skaičiavimui įtakos neturi. Pvz. Pašto įstatymo 12 str. numatyti pretenzijų nagrinėjimo terminai, tačiau juose nėra nei menkiausios užuominos, kad jie kaip nors įtakoja CK 1.125 str. 6d. numatytus ieškinio senaties terminus.
Asmuo, kuriam pareikšta pretenzija, gali atsisakyti ją tenkinti remdamasis termino pretenzijai pareikšti praleidimu, taip pat ir ieškinio senaties termino pasibaigimu.

 

Garantiniai terminai

Garantinis terminas - tai įstatymų arba tarpusavio šalių raštišku susitarimu nustatytas terminas, kurio metu galioja vienos iš sutarties šalių garantija, jog perduotas ir tinkamai naudojamas daiktas ar suteikta paslauga atitinka sutartyje numatytą kokybę (reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytus kokybės reikalavimus) ir kad gali patikimai tarnauti ar patikimai naudojami (CK 6.335 str., 6.664 str., 6.697 str., 6.698 str.). Garantinio termino pasibaigimas reiškia, kad po garantijos pasibaigimo asmuo, kuris buvo suteikęs garantiją, jau yra nebeatsakingas už daikto, gamino, paslaugos trūkumus, jiems išaiškėjus po garantinio termino. Tai reiškia, kad asmuo praranda teisę į ieškinį dėl daiktų arba paslaugos kokybės trūkumų, kurie paaiškėjo po garantinio termino pabaigos. Skirtingai nei ieškinio senaties termino pasibaigimo atveju, prarandama ne tik teisė į ieškinio priverstinį patenkinimą, bet ir subjektinė teisė. Paprastai garantinis terminas riboja laiko tarpą, kada galima pareikšti ieškinį (CK 6.667 str.), bet jei per garantinį laikotarpį toks ieškinys neiškeliamas, tuomet baigiasi garantija ir asmens atsakomybė už daikto ar paslaugos trūkumus. Jeigu ieškinys iškeliamas po to kai garantinis terminas sueina, jis yra atmetamas dėl nepagrįstumo, o ne dėl ieškinio senaties pabaigos, nes ieškinio senaties terminas prasideda tik esant termino pažeidimui. Tačiau atskirais atvejais įstatymas gali numatyti atsakomybę ir suėjus garantiniams terminams (CK 6.338 str. 5 dalis ir 6.678 str. 2 dalis). Šiais atvejais garantinio termino pasibaigimas neturi įtakos ieškinio senačiai. Produkto ar paslaugos garantinis terminas neturi įtakos ieškinio senaties termino eigai ieškiniams dėl netinkamos kokybės produktais arba paslaugomis vartotojui padarytos žalos (CK 6.300).

Procesiniai ir procedūriniai terminai

Ieškinio senatis nėra tapati procesiniams ar procedūriniams terminams. Procesinis terminas - tai įstatymo ar teismo nustatytas laikas, per kurį civilinio proceso dalyviai privalo ar gali atlikti procesinius veiksmus. Procesiniai terminai nuo ieškinio senaties terminų skiriasi tuo, kad procesinius terminus reglamentuoja Civilinio proceso kodeksas (CPK), o ne CK. Pasibaigus procesiniam terminui, teisė atlikti procesinį veiksmą išnyksta (subjektinė procesinė teisė baigiasi), tuo tarpu suėjus ieškinio senačiai asmens subjektinė teisė kreiptis į teismą neišnyksta. Procesiniai terminai taikomi neatsižvelgiant į šalių valią, juos gali nustatyti ne tik įstatymai, bet ir teismas. Kartais ir patyrę teisininkai procesinių terminų atnaujinimo taisykles pritaiko ir ieškinio senaties terminams atnaujinti.
Procesiniams terminams giminingi procedūriniai terminai. Procedūrinis terminas - tai įstatymų ar kitų teisės aktų, sutarčių ar neteisminių institucijų nustatytas laiko tarpas įvairiose neteisminėse instancijose veiksmams atlikti (pvz. darbo ginčų komisijose), terminai, susiję su juridinio asmens veiklos vidinėmis procedūromis (CK 2.91 str.). Nuo ieškinio senaties terminų procedūriniai terminai skiriasi tuo, kad procedūrinis terminas susijęs tik su tam tikrų veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose ir nepanaikina asmens teisės pasinaudoti valstybės prievarta atstatyti jo pažeistas teises teisme.

Senaties terminų trukmė

Mūsų CK numato, kad bendrasis ieškinio senaties terminas yra 10 metų. Tai ilgiausias iš nustatytų CK ar kituose įstatymuose ieškinio senaties terminas. Mūsų civilinis kodeksas ir kiti įstatymai gali atskirų rūšių reikalavimams nustatyti trumpesnius nei bendrasis ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str.). Tačiau jeigu CK ar kituose įstatymuose atskirų rūšių reikalavimams nėra nustatyta sutrumpinta ieškinio senatis, taikoma bendroji 10 metų ieškinio senatis, išskyrus atvejus, kai ieškinio senatis nėra taikoma (CK 1.134 str.). Be Lietuvos įstatymų, tam tikriems reikalavimams ieškinio senatį gali nustatyti ir tarptautinės sutartys (CK 1.13 str.). Ieškinio senaties terminai yra imperatyvūs ir negali būti keičiami šalių susitarimu (CK 1.125 str. 12d.).

Sutrumpinti senaties terminai
24 valandų senatis
CK 4.60 str. 3 d.  Bičių spiečiaus savininkas praranda nuosavybės teisę į jį, jeigu jis nepersekioja spiečiaus per 24 valandas, skaičiuojant nuo to momento, kai spiečių priėmė svetimas asmuo arba kai spiečius apsistojo svetimo asmens žemėje (procedūrinė senatis).

7 dienos

DK 293 straipsnio 1 dalis. Darbo ginčų komisijos raštvedys turi pasiųsti teismui darbuotojo skundą ir darbo ginčo bylą (procedūrinis terminas).

10 dienų


VPĮ 95 straipsnis. Ieškovo teisė kreiptis į teismą pateikiant ieškinį per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą (ieškinio senaties terminas),
DK 293 straipsnio 1 dalis . Darbuotojo teisė apskųsti darbo ginčų komisijos sprendimą (ieškinio senaties terminas).Šis terminas taikomas ir DK 295 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose numatytais atvejais (DK 10 straipsnis).

20 dienų
Skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 straipsnis).

1 mėnuo
CK 1.125 str. 3d. dėl konkurso rezultatų atsirandantiems reikalavimams pareikšti;
DK 96 str. dėl atsisakymo priimti į darbą dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis;
DK 297 str. 2d. jeigu darbuotojas, nesutinka su būtinų darbo sutarties sąlygų pakeitimu, nušalinimu nuo darbo darbdavio iniciatyva, atleidimu iš darbo;
Akcinių bendrovių įstatymo 19 str 10 p. dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo.

2 mėnesiai
SMGS 3 str. 1 d. dėl pretenzijų ir dėl krovinio pristatymo termino pažeidimo.

3 mėnesiai
CK 2.82 str. 4d. dėl juridinių asmenų organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais;
CK 1.125 str 4 d. dėl juridinio asmens organų priimto sprendimo pripažinimo negaliojančiais;
CK 4.79 str. 3 d. dėl bendrabučio reikalavimo perkelti jam pirkėjo teises ir pareigas, jeigu buvo pažeistos pirmenybės teisės pirkti bendrosios nuosavybės dalį;
Prekybinės laivybos įstatymo 75 str. 2 d. numato pretenzijų pareiškimą vežėjui dėl keleivių ar bagažo vežimo.

6 mėnesiai
CK 1.125 str. 5 d. dėl netesybų (baudų, delspinigių) išieškojimo ir ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų;
CK 1.125 str. 6 dalis dėl ryšių įmonių santykių su klientais atsirandantiems reikalavimams, jeigu siuntos buvo siunčiamos Lietuvoje;
CK 4.85 str. 9 dalis buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus.
Prekybinės laivybos įstatymo 64 str. reikalavimai, kilę iš veiksmų, kuriuos atliko laivo kapitonas, siekdamas išsaugoti laivą ar tęsti reisą;
Čekių įstatymo(ČĮ) 54 str. dėl čekio turėtojo teisės pareikšti reikalavimus indosantams, davėjui ir kitiems, įsipareigojusiems pagal čekį, bei čekį apmokėti įsipareigojusių asmenų reikalavimų vieni kitiems;
Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (ĮPVĮ) 72 str. 3 d. ir 79 str. 1d. dėl indosantų reikalavimų vieni kitiems ir vekselio davėjui.

9 mėnesiai
SMGS 31 str. 1 d. dėl siuntėjo ar gavėjo pretenzijų ir ieškinių geležinkeliams pagal vežimo sutartis arba geležinkelių reikalavimai ir ieškiniai siuntėjams ar gavėjams dėl važtapinigių, baudų ir nuostolio atlygio sumokėjimo; 10 priedo 30 paragrafas dėl vagono savininko reikalavimams geležinkeliui ir atvirkščiai, dėl patirtos žalos.

1 metų
CK 1.125 str. 6 dalis dėl ryšių įmonių santykių su klientais atsirandantiems reikalavimams, jeigu siuntos buvo siunčiamos į užsienį;
CK 1.125 str.7 d. dėl iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams;
CK 2.167 str. 4 d. dėl prekybos agento reikalavimų susijusių su kompensacijos išieškojimu;
CK 3.9 str. 3d. - ieškiniai dėl dovanų grąžinimo nesudarius santuokos po viešo susitarimo tuoktis;
CK 3.10 str. 4 d. - reikalavimai dėl nuostolių, kilusių dėl susitarimo tuoktis neįvykdymo be pakankamo pagrindo, atlyginimo;
CK 3.11 str. 2 dalis numato teisę pateikti ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, be pakankamo pagrindo atsisakius sudaryti santuoką po viešo susitarimo tuoktis;
CK 3.22 str. 4 d. - reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo už nepagrįstą prašymą dėl kliūčių sudaryti santuoką padavusio asmens;
CK 3.34 str. 2 d. - vieno iš sutuoktinių ieškiniams pripažinti negaliojančiais kito sutuoktinio sandorius dėl disponavimo bendru turtu, kurie buvo sudaryti pažeidžiant teismo nustatytą draudimą, kai trečias asmuo, su kurio buvo sudarytas sandoris, buvo nesąžiningas;
CK 3.42 str. 1 -3 dalyse numatyti reikalavimai dėl santuokos pripažinimo negaliojančia dėl tikrosios valios neišreiškimo, reikalavimai dėl fiktyvios santuokos pripažinimo negaliojančia, sutuoktinio, sudariusio santuoką neturint būtino santuokai sudaryti amžiaus, ieškinių dėl santuokos pripažinimo negaliojančia;
CK 3.96 str. 1 d. dėl nedavusio raštiško sutikimo sudaryti sandorį sutuoktinio ieškinių dėl sudarytų sandorių, kuriems buvo būtinas rašytinis sutikimas, pripažinimo negaliojančiais;
CK 3.106 str. 4 d. kreditoriaus ieškiniai dėl vedybų sutarties pakeitimo ar nutraukimo;
CK 3.152 str. 1 d. - ieškiniai dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo;
CK 3.233 str. 3 d. - nedavusio sutikimo sudaryti sandorį sugyventinio ieškiniams dėl kito sugyventinio sudarytų disponavimo bendrai įgytu ir naudojamu turtu sandorių;
CK 5.8 str. kai asmuo, pretenduojantis į palikimą, gali ginčyti palikimo priėmimo teisėtumą bei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, pareikšdamas ieškinį palikimą priėmusiam asmeniui;
CK 6.66 str. 3d. numatyta kreditoriaus teisė pareikšti ieškinius dėl skolininko sudarytų sandorių (actio Paulina25);
CK 6.472 str. 4 d. dėl dovanojimo panaikinimo;
CK 6.667 str. 1 d. dėl reikalavimų kylančių iš rangos darbų trūkumų;
Geležinkelių transporto kodekso 59 str. 3 dalyje dėl nuostolių, susijusių su krovinio praradimu, sugadinimu, pavėluotu pristatymu atlyginimu gavėjui (siuntėjui);
Prekybinės laivybos įstatymo (PLĮ) 75 str. 6d. - reikalavimams, kylantiems iš krovinių ar bagažo vežimo jūra, taip pat reikalavimams dėl dispačo arba demeredžo sumokėjimo, o taip pat reikalavimams, kylantiems iš laivo frachtavimo tam tikram laikui, laivo išperkamosios nuomos ir buksyravimo jūra sutarčių, iš laivo kapitono sudarytų sandorių bei naudojimosi locmanų paslaugomis. Taip pat 62 str. nustatytiems visiems privilegijuotiems reikalavimams išskyrus 62 str. 2 d. 5p., t.y. įkaitu užtikrinti reikalavimai, laivo valdytojo darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, reikalavimai atlyginti žalą už suluošinimą ar kitokį sveikatos sužalojimą, gyvybės atėmimą bei reikalavimai atlyginti žalą, atsiradusią dėl keleivio sveikatos sužalojimo arba gyvybės atėmimo, uosto rinkliavų mokėjimo reikalavimai; reikalavimai atlyginti už išgelbėjimą jūroje ir sumokėti bendrosios avarijos įmokas; reikalavimai atlyginti nuostolius dėl krovinių arba bagažo praradimo ar sužalojimo; reikalavimai sumokėti frachtą ir kitas įmokas, priklausančias už vežimą jūra; reikalavimai sumokėti už uoste suteiktas paslaugas;
ĮPVĮ 72 str. 3 d. dėl vekselio turėtojo reikalavimų indosantams ir vekselio davėjui;
1956 metų CMR konvencijos 32 str. dėl ieškinių, remiantis šia konvencija.

2 metai
CK 6.363 str. 9d. vartotojo ieškinių dėl sumokėtos sumos grąžinimo jam pardavus netinkamos kokybės daiktą;
CK 6.666 str. 4 d. dėl užsakovo teisės iškelti ieškinį dėl rangos sutarčių, kurių garantiniai terminai trumpesni nei dveji metai;
Kelių transporto kodekso 56 str. 2d. dėl vežimo sutarties pažeidimų;
Prekybinės laivybos įstatymo 75 str. 7 d. - reikalavimai, dėl nuostolių atlyginimo, kylančių iš keleivių vežimo sutarties: dėl keleivių vežimo, taip pat reikalavimai dėl nuostolių, padarytų susidūrus laivams, atlyginimo, reikalavimai dėl atlyginimo už turto gelbėjimo operacijas;
1929 m. Varšuvos konvencijos 29 str. 1 d. ieškiniai dėl nuostolių susijusių su tarptautiniais pervežimais oru atlyginimo.

3 metai
CK 1.125 str. 8 d. - reikalavimai dėl žalos atlyginimo, kurie apima ir netinkamos kokybės produkcijos padarytą žalą;
CK 2.160 str. 7 d. numatyti reikalavimai, susiję su prekybos agento atlyginimo išieškojimu;
CK 4.96 str. 1 d. numato vindikacijos26 ieškinius dėl kilnojamo daikto;
CK 3.200 str.  Išlaikymo priteisimas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau, kaip už tris metus (tai daugiau procesinis terminas negu senaties);
CK 6.586 str. 5 d. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia;
DK 27 str. 2 d. nustatyta bendra ieškinio senatis DK reglamentuojantiems santykiams;
ĮPVĮ 72 str. 1 d. dėl visų reikalavimų pagal vekselį akceptantui;
CMR 32 str. dėl tyčinių veiksmų, remiantis šia konvencija.

5 metai
CK1.125 str. 9 d. - ieškiniai dėl palūkanų ir kitų periodinių išmokų išieškojimo;
CK 3.42 str. 3d. numatyta prokuroro teisė kelti ieškinius dėl fiktyvios santuokos pripažinimo negaliojančia;
CK 3.129 str. reikalavimai dėl bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės, išskyrus nekilnojamuosius daiktus, padalijimo;
MAĮ 68 str. Jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti   arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų,  kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.(procedūrinis, naikinamasis terminas). 

Ieškinio senaties taikymas

Suinteresuotas asmuo į teismą gali kreiptis nepriklausomai nuo to, kad ieškinio senatis yra suėjusi (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d, CK 1.126 str. 1d.). Ieškinio senaties termino pabaiga nepanaikina subjektinės materialinės teisės, taip pat, kaip ir procesinės teisės kreiptis į teismą. Materialinė subjektinė teisė gali būti įgyvendinta nesikreipiant ir kreipiantis į teismą pasibaigus ieškinio senaties terminui (CK 1.133 str. ir 6.241 str.), kur numatyta, kad po to , kai ieškinio senaties terminas suėjo, tačiau skolininkas įvykdė pareigą jau po senaties suėjimo, tai jis neturi teisės reikalauti grąžinti tai, kas įvykdyta. Įsisenėjusio teisės pažeidimo pašalinimas neigiamai veikia tik pažeidėjo turimas teises ir pareigas. Todėl teisės pažeidimui įsisenėjus, pažeistų teisių gynyba galima, jeigu ši šalis prieštarauja, kad pažeistoji teisė būtų įgyvendinama priverstinai, teismas ginti pažeistos teisės negali.
Ieškinio senaties suėjimas iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. (CK 1.131 str. 1 d.), bet tai ne pagrindas atsisakyti priimti ieškinį, palikti jį nenagrinėtą arba bylą nutraukti (CPK 137 str. 2 d., 293 str., 296 str. 1 d.). Ieškinio senaties taikymas yra sprendžiamas civilinio proceso pabaigoje priimant sprendimą dėl bylos esmės (CPK 259 str. 1) .
Daugiau informacijos apie ieškinio senatį:
http://www.teisesgidas.lt/modules/sections/index_op_viewarticle_artid_61.html
http://www.teisesgidas.lt/modules/sections/index_op_viewarticle_artid_79.html
http://www.teisesgidas.lt/modules/sections/index_op_viewarticle_artid_86.html

[ Gryžti į skyrių Intelektinių rėmėjų straipsniai | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.39177 sekundės -