Biuletenis Teismų praktika Nr. 22 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 22
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
a2-22 2004-12-30 Dėl Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių įro­di­nė­ji­mą, tai­ky­mo teis­mų prak­ti­ko­je
a2-22 2004-12-30 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų prak­ti­kos, tai­kant Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mas, reg­la­men­tuo­jan­čias įro­di­nė­ji­mą, ap­žval­ga
b2-24 2004-12-30 Dėl teismų praktikos taikant baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias bylų supaprastintą procesą
b2-24 2004-12-30 Teis­mų prak­ti­kos tai­kant Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nor­mas, reg­la­men­tuo­jan­čias by­lų su­pap­ras­tin­tą pro­ce­są, ap­žval­ga
b2-25 2004-12-30 DĖL TEISMŲ PRAKTIKOS IŠŽAGINIMO IR SEKSUALINIO PRIEVARTAVIMO BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE
b2-25 2004-12-30 Teismų praktikos išžaginimo ir seksualinio prievartavimo baudžiamosiose bylose apžvalga
b2-26 2004-12-30 Pa­keis­ti ir pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 2002 m. bir­že­lio 21 d. nu­ta­ri­mą Nr. 36 ,,Dėl teis­mų prak­ti­kos ski­riant ar­ba pra­tę­siant kar­do­mą­jį ka­li­ni­mą (su­ėmi­mą)“ ir jį iš­dės­ty­ti nau­ja re­dak­ci­ja: ,,Dėl teis­mų prak­ti­kos ski­riant su­ėmi­mą ir na­mų areš­tą ar­ba pra­tę­siant su­ėmi­mo ter­mi­ną“
b2-26 2004-12-30 Teis­mų prak­ti­kos ski­riant su­ėmi­mą ir na­mų areš­tą ar­ba pra­tę­siant su­ėmi­mo ter­mi­ną apibendrinimo apžvalga
2k-512 2004-12-14 Tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mas (BK 229 straips­nis)
2k-649 2004-11-30 Ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ir trans­por­to prie­mo­nių eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas (BK 281 straips­nis). Pa­li­ki­mas be pa­gal­bos, kai gre­sia pa­vo­jus žmo­gaus gy­vy­bei (BK 144 straips­nis)
2k-592 2004-11-02 Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 1 straips­nio, 8 straips­nio 3 da­lies, 20 straips­nio 5 da­lies, 310 straips­nio, 323 straips­nio 3 da­lies, 324 straips­nio 14 da­lies rei­ka­la­vi­mų)
2k-580 2004-11-02 Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 3 straips­nio ir 326 straips­nio 6 da­lies rei­ka­la­vi­mų)
2k-543 2004-10-05 Di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to su­nai­ki­ni­mas ar su­ga­di­ni­mas (BK 187 straips­nio 2 da­lis). Es­mi­nis bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mas (ne­si­lai­ky­ta BPK 109 straips­nio rei­ka­la­vi­mų)
2k-622 2004-10-05 Tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mas (BK 229 straips­nis)
2k-479 2004-10-05 Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos 3 straips­nio ir 6 straips­nio 3 da­lies b ir d punk­tų tai­ky­mas
a2-110 2004-09-23 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
2k-430 2004-09-21 Švel­nes­nės, ne­gu įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta, baus­mės sky­ri­mas (BK 62 straips­nis)
2k-441 2004-09-21 Es­mi­nis bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mas, pa­da­ry­tas nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 326 straips­nio 1 da­lies 5 punk­to rei­ka­la­vi­mų)
3k-3-435 2004-09-13 Dėl CK 3.123 straips­nio 1 da­ly­je ir 3.127 straips­nio 3 da­ly­je įtvir­tin­tos są­vo­kos „ne­pil­na­me­čiai vai­kai“ aiš­ki­ni­mo
3k-3-408 2004-09-08 Dėl ju­ri­di­nio as­mens pa­va­di­ni­mo (fir­mos var­do) ap­sau­gos in­ter­ne­te
3k-3-426 2004-09-08 Dėl bu­to dau­gia­bu­čia­me na­me per­lei­di­mo ir ben­dri­jos na­rio pa­rei­gos at­si­skai­ty­ti su ben­dri­ja pa­gal sa­vo prie­vo­les
3k-3-401 2004-09-06 Dėl kai ku­rių CMR kon­ven­ci­jos nor­mų aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo
3k-3-405 2004-09-06 Dėl teis­mo pa­rei­gos spren­di­mo re­zo­liu­ci­nė­je da­ly­je nu­ro­dy­ti kon­kre­tų spren­di­mo ap­skun­di­mo ter­mi­ną
3k-3-419 2004-09-06 Dėl kai ku­rių CK nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių bu­vu­sio su­tuok­ti­nio tei­sę į iš­lai­ky­mą, aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo
3k-3-334 2004-07-16 Dėl įkeis­to daik­to re­a­li­za­vi­mo
3k-P-346 2004-06-29 Dėl es­mi­nio su­tar­ties pa­žei­di­mo; dėl tei­sės vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tos že­mės nuo­mos su­tar­tį
3k-3-394 2004-06-28 Dėl su­bro­ga­ci­jos mo­kes­ti­nių prie­vo­lių vals­ty­bei tin­ka­mo įvyk­dy­mo ri­zi­kos drau­di­mo at­ve­ju
3k-3-371 2004-06-23 Dėl drau­di­ko, drau­džian­čio no­ta­ro ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę, prie­vo­lės iš­mo­kė­ti drau­di­mo iš­mo­ką, įvy­kus drau­di­mi­niam įvy­kiui
3k-7-308 2004-06-22 Dėl CK 6.128 straips­nio 3 da­lies aiš­ki­ni­mo
3k-3-379 2004-06-21 Dėl įgy­ja­mo­sios se­na­ties
3k-3-328 2004-06-09 Dėl kai ku­rių CMR kon­ven­ci­jos nor­mų aiš­ki­ni­mo
3k-3-356 2004-06-09 Dėl DK 129 straips­nio 2 ir 4 da­lių aiš­ki­ni­mo
3k-7-298 2004-05-13 Dėl as­mens tei­sės į by­los nag­ri­nė­ji­mą per įmanomai trumpiausią lai­ką pa­žei­di­mo ir šiuo pa­žei­di­mu pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo
3k-3-304 2004-05-12 Dėl iš­mo­kė­tos lai­do­ji­mo pa­šal­pos ne­pri­pa­ži­ni­mo pa­tir­ta ža­la
3k-3-259 2004-04-26 Dėl CK 3.192 straips­nio 2 da­lies aiš­ki­ni­mo
3k-7-62 2004-03-16 Dėl ant­sto­lių kon­to­ros tei­sės rei­ka­lau­ti vyk­dy­mo iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mo
2k-122 2004-03-09 Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 305 straips­nio 1 da­lies 1 punk­to ir 306 straips­nio 1 da­lies rei­ka­la­vi­mų). Švel­nes­nės, ne­gu įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta, baus­mės sky­ri­mas (BK 62 straips­nis)Straipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 22 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=67