Biuletenis Teismų praktika Nr. 21 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 21
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-108 2004-06-23 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo, Vy­riau­sy­bės 2001 m. lie­pos 3 d. nu­ta­ri­mu Nr. 831 pa­tvir­tin­tos Ban­kru­tuo­jan­čios ir ban­kru­ta­vu­sios įmo­nės tur­to par­da­vi­mo iš var­žy­ty­nių tvar­kos nor­mų tai­ky­mo
A2-21 2004-06-18 Dėl dar­bo ko­dek­so nor­mų, reg­la­men­tuo­jan­čių dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą pa­gal Dar­bo ko­dek­so 136 straips­nio 3 da­lies 1 ir 2 punk­tus, tai­ky­mo teis­mų prak­ti­ko­je
A2-21 2004-06-18 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų prak­ti­kos, tai­kant Dar­bo ko­dek­so nor­mas, reg­la­men­tuo­jan­čias dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą pa­gal Dar­bo ko­dek­so 136 straips­nio 3 da­lies 1 ir 2 punk­tus, api­ben­dri­ni­mo apžval­ga
B2-23 2004-06-18 DĖL TEISMŲ PRAKTIKOS NUSIKALTIMŲ ŽMOGAUS GYVYBEI BYLOSE
B2-23 2004-06-18 Teis­mų prak­ti­kos by­lo­se dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­gaus gy­vy­bei ap­žval­ga
T-6 2004-06-18 Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jo­je var­to­ja­mų są­vo­kų „bau­džia­ma­sis kal­ti­ni­mas“, „nu­si­kal­ti­mas“ ir „bau­džia­ma­sis pro­ce­sas“ in­ter­pre­ta­vi­mas
TS-6 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je LAUKO prieš Slo­va­ki­ją san­trau­ka
TS-7 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je JANOSEVIC prieš Šve­di­ją san­trau­ka
TS-8 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je EZEH ir CONNORS prieš Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę san­trau­ka
TS-9 2004-06-18 Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mai kai ku­rio­se ki­to­se by­lo­se, ku­rio­se bu­vo aiš­ki­na­mos są­vo­kos „baudžia­ma­sis kal­ti­ni­mas“, „nu­si­kal­ti­mas“ ir „baudžia­ma­sis pro­ce­sas“ Kon­ven­ci­jos 6 ir 7 straips­nių pras­me
T-7 2004-06-18 Drau­di­mas as­me­nį du kar­tus per­se­kio­ti ar baus­ti už tą pa­tį tei­sės pa­žei­di­mą (nu­si­kal­ti­mą) (non bis in idem)
TS-10 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je FRANZ FISCHER prieš AUSTRIJ�„ san­trau­ka
TS-11 2004-06-18 Spren­di­mo by­lo­je GRADINGER prieš Aust­ri­ją san­trau­ka
TS-12 2004-06-18 Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mai ki­to­se by­lo­se dėl Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7 4 straips­nio 1 da­lies (tei­sė ne­bū­ti du­kart per­se­kio­ja­mam ar nu­baus­tam už tą pa­tį tei­sės pa­žei­di­mą (nu­si­kal­ti­mą)
B3-332 2004-06-17 Dėl BK 75 straips­nio 4 da­lies ir BPK 358 straips­nio
A3-107 2004-06-10 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
A3-106 2004-05-20 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
2k-334 2004-05-04 Me­džio­ji­mas gy­vū­nų, ku­riuos me­džio­ti už­draus­ta (BK 272 straips­nio 2 da­lis). Viešosios tvar­kos pažei­di­mas (BK 284 straips­nio 1 da­lis)
A3-109 2004-04-29 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo bei Vy­riau­sy­bės 2002 m. lie­pos 11 d. nu­ta­ri­mu Nr. 1112 pa­tvir­tin­tos Pra­dė­tų vyk­dy­ti spren­di­mų dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo, kai pi­lie­tis pa­kei­čia va­lią dėl bū­do, ku­riuo at­ku­ria­mos nuo­sa­vy­bės tei­sės į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, pa­nai­ki­ni­mo tvar­kos nor­mų tai­ky­mo
B3-331 2004-04-29 Dėl BPK 227 straips­nio 1 da­lies tai­ky­mo
2k-270 2004-04-27 Tur­to kon­fis­ka­vi­mas (BK 72 straips­nis)
2k-208 2004-04-27 Ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas dėl sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų (BK 138 straips­nio 2 da­lies 9 punk­tas)
A3-105 2004-04-22 Dėl kai ku­rių Dar­bo ko­dek­so, Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo, Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mo
B3-329 2004-04-22 Dėl BK 75 straips­nio 4 da­lies 1 punk­to ir BK 97 straips­nio 3 da­lies 1 punk­to
2k-254 2004-04-20 Nu­ken­tė­ju­sio­jo skun­das (BK 178 straips­nio 5 da­lis, BPK 3 straips­nio 1 da­lies 6 punk­tas)
2k-251 2004-04-20 Plė­ši­mas (BK 180 straipsnis)
2k-218 2004-04-20 Li­te­ra­tū­ros, moks­lo, me­no ar ki­to­kio kū­ri­nio ne­tei­sė­tas at­ga­mi­ni­mas, ne­tei­sė­tų ko­pi­jų pla­ti­ni­mas, ga­be­ni­mas ar lai­ky­mas (BK 192 straips­nis)
A3-104 2004-04-15 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
B3-328 2004-04-15 Dėl BK 178 straips­nio 2 da­lies tai­ky­mo
2k-234 2004-04-13 Nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to ne­di­de­lės ver­tės tur­to re­a­li­za­vi­mas (BK 189 straips­nio 3 da­lis). Bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo ga­lio­ji­mo lai­kas (BK 3 straips­nio 2 da­lis)
2k-235 2004-04-13 Ištei­si­na­mo­jo nuosp­rendžio su­rašymas (BPK 303, 305, 307 straips­niai)
A3-103 2004-04-08 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Dar­bo ko­dek­so, Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo ir Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mo
B3-327 2004-04-08 Dėl Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo įsta­ty­mo 3, 5, 7 straips­nių tai­ky­mo
B3-330 2004-04-08 Dėl BK 64, 65 straips­nių tai­ky­mo
A3-102 2004-04-01 Dėl kai ku­rių Dar­bo ko­dek­so, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo nor­mų tai­ky­mo
B3-325 2004-04-01 Dėl BK 201 straips­nio tai­ky­mo
B3-326 2004-04-01 Dėl BPK 145 ir 147 straips­nių tai­ky­mo
B3-322 2004-03-29 Dėl BPK 19, 174, 229 straips­nių tai­ky­mo
B3-323 2004-03-25 Dėl BPK 59 straips­nio tai­ky­mo
B3-324 2004-03-25 Dėl BPK 242, 272 straips­nių tai­ky­mo
2k-156 2004-03-23 Pa­pir­ki­mas (BK 227 straips­nis)
3k-3-208 2004-03-22 Dėl draus­mi­nės nuo­bau­dos pa­sky­ri­mo
2k-200 2004-03-20 Nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­sio as­mens pa­gal so­cia­li­nę bran­dą pri­ly­gi­ni­mas ne­pil­na­me­čiui (BK 81 straips­nio 2 da­lis)
A3-101 2004-03-18 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
B3-321 2004-03-18 Dėl BPK 60 straips­nio tai­ky­mo
3k-3-202 2004-03-17 Dėl pro­ce­si­nių do­ku­men­tų įtei­ki­mo ju­ri­di­niam as­me­niui, kai nė­ra tie­sio­gi­nių ga­vė­jų, nu­ma­ty­tų CPK 123 straips­nio 2 da­ly­je
B3-320 2004-03-05 Dėl BK 178 straips­nio tai­ky­mo
A3-100 2004-03-04 Dėl kai ku­rių Dar­bo ko­dek­so, Ci­vi­li­nio ko­dek­so ir Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
2k-157 2004-03-02 Di­de­lio kie­kio sprog­me­nų ir sprogs­ta­mo­sios me­džia­gos įgi­ji­mas, lai­ky­mas, ne­šio­ji­mas ir pa­si­kė­si­ni­mas re­a­li­zuo­ti ne­tu­rint lei­di­mo (BK 253 straipsnio 2 dalis)
3k-3-146 2004-03-01 Dėl daik­tų pir­ki­mo–­par­da­vi­mo iš­si­mo­kė­ti­nai su­tar­čių re­gist­ra­vi­mo vie­ša­me re­gist­re
B3-311 2004-02-26 Dėl BPK 199 straips­nio tai­ky­mo
B3-312 2004-02-26 Dėl BPK 62, 63 straips­nių tai­ky­mo
B3-313 2004-02-26 Dėl BPK 63, 168, 214, 217 straips­nių tai­ky­mo
B3-314 2004-02-26 Dėl BPK 62, 63, 64 straips­nių tai­ky­mo
B3-315 2004-02-26 Dėl BPK 58 straips­nio tai­ky­mo
B3-316 2004-02-26 Dėl BPK 308 straips­nio tai­ky­mo
B3-317 2004-02-26 Dėl BK 55 straips­nio tai­ky­mo
B3-318 2004-02-26 Dėl BPK 145, 147 straips­nių tai­ky­mo
B3-319 2004-02-26 Dėl BPK 405 straips­nio 4 da­lies tai­ky­mo
2k-93 2004-02-24 Nužudy­mas, pa­da­ry­tas per­žen­gus bū­ti­no­sios gin­ties ri­bas (1961 m. BK 14-1 ir 104 straips­niai)
B3-310 2004-02-19 Dėl BK 38 straips­nio tai­ky­mo
3k-3-123 2004-02-18 Dėl li­zin­go su­tar­ties
3k-3-124 2004-02-18 Dėl ju­ri­di­nio as­mens da­ly­vio at­sa­ko­my­bės pa­gal ju­ri­di­nio as­mens prie­vo­les
A3-99 2004-02-18 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
3k-3-36 2004-02-17 Dėl pre­ju­di­ci­nių fak­tų, dėl pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo, kai ape­lia­ci­ne tvar­ka skun­džia­mas vi­sas spren­di­mas ar tik tam tik­ra to spren­di­mo da­lis
A3-98 2004-02-12 Dėl kai ku­rių Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo
2k-23 2004-02-03 Ci­vi­li­nio ieški­nio išspren­di­mas (BPK 115 straips­nis). Suk­čia­vi­mas (BK 182 straips­nis)
3k-7-24 2004-01-13 Dėl vals­ty­bės lai­duo­tos ne­mo­ka­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­mo­je tarp pa­cien­to ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos su­si­klos­tan­čių tei­si­nių san­ty­kių po­bū­džio ir galimumo nutraukti to­kių pa­slau­gų teikimą
2k-28 2004-01-13 Bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ter­mi­nų su­ėji­mas (BPK 3 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tas, BK 95 straips­nis). Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo po­sė­dy­je ski­riant ir at­lie­kant teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zę (ne­si­lai­ky­ta 1961 m. BPK 85 straips­nio 4 da­lies, 319 straips­nio rei­ka­la­vi­mų)
3k-3-14 2004-01-07 Dėl asmeninio testamento
3k-3-23 2004-01-07 Dėl iš­lai­ky­mo pri­tei­si­mo ir tei­sės į iš­lai­ky­mą atsiradimo dienos
2k-18 2004-01-06 Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (ne­si­lai­ky­ta BPK 332 straips­nio rei­ka­la­vi­mų)
3k-3-1177 2003-12-08 Dėl netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) priteisimo prievolės neįvykdymo atveju
3k-3-1150 2003-12-01 Dėl draudimo sutarties sąlygų aiškinimo
3k-3-1029 2003-11-05 Dėl draudiko veiklos
3k-3-136 2003-02-23 Dėl įro­dy­mų rin­ki­moStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 21 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=66