Biuletenis Teismų praktika Nr. 2 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 2
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-13 1999-12-22 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Šilalės rajono apylinkės teismo pirmininko klausimus dėl kai kurių Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-6 1996-01-03 Pagal Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., teisėjų pateiktą klausimą dėl činčo teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
A3-4 1995-12-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., apygardų teismų pateiktus klausimus dėl kai kurių Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo ir Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
A3-5 1995-12-28 Pagal Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., teisėjų pateiktus klausimus dėl kai kurių Darbo sutarties įstatymo normų taikymo Lietuvos Aukš­čiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
B3-12 1995-12-21 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjo klausimus dėl BK 41-1 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A1-4 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. birželio 20 d. nutarties dėl baudos išieškojimo iš juridinių asmenų už nesa­va­lai­kį muitų tarifo mokesčių sumokė­jimą apro­bavimo
A1-5 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. rugsėjo 5 d. nutarties, kuria išspręstas ginčo tarp pretendento nuosavybės teisei atstatyti ir institucijos, nagrinėjusios šio piliečio prašy­mą dėl nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą atstatymo, žinybingumas
A1-6 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. balandžio 11 d. nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo garantui aprobavimo
A1-7 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausio­jo Teis­mo Civili­nių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. spalio 23 d. nutarties dėl darbo sutarties nutraukimo tvarkos ir kvalifikavimo, kai organizacija likviduo­jama ne darbdavio valia
A1-8 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teis­­mo Civi­li­nių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. lapkri­čio 20 d. nutarties dėl laidavimo sutartimi užtikrintos paskolos sutarties vykdy­­mo ir skolos išieškojimo galiojant laidavimo sutar­čiai
A1-9 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. spalio 13 d. nutarties dėl nuosavybės teisės į žemę atstatymo, kai praėjęs įstatymo nustatytas terminas prašymui paduoti ir yra sprendimas atstatyti nuosavybės teisę į žemę kitam pretendentui
A1-10 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. rugsėjo 25 d. nutarties dėl Lietuvos Respublikos CPK 341 str. 1 d. 4 p. taikymo aprobavimo
A2-3 1995-12-20 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagri­nė­jant civilines bylas, kuriose paskolos sutarčių įvykdy­mas užtikrintas įkeitimo, laidavimo bei garantijos sutartimis, apibendrinimo rezultatų
A2-3 1995-12-20 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas, kuriose paskolos sutarčių įvykdymas užtikrintas įkeitimo, laidavimo bei garantijos sutartimis
B1-5 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bau­džia­mų­jų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. gegu­žės 18 d. nutarties dėl stipriai veikiančių ar nuodingųjų medžiagų kaip nusikaltimo dalyko, numatyto BK 232 str. sampratos aprobavimo
B1-6 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. spalio 12 d. nutarties, kuria panaikinti apylinkės teismo išteisinamasis nuospren­dis ir apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo
B1-7 1995-12-20 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamų­­jų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria dėl esminių baudžiamojo proce­so įstatymų pažeidimų panaikintas Lietu­vos ape­lia­­cinio teismo nuosprendis, aprobavimo
B1-8 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bau­džia­mųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. spalio 12 d. nutar­ties, kuria išspręstas apeliacinės instancijos teismo kole­gijos posėdyje priimtų nutarčių perduoti bylą teisia­ma­jam posėdžiui neskundžiamu­mo klausimas
B1-9 1995-12-20 Dėl aprobavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. gruo­džio 7 d. nutar­ties, kuria panaikinta Panevėžio apygardos teismo, pažeidu­sio Baudžiamojo proceso įstatymą, nutartis
B2-2 1995-12-20 Dėl teismų praktikos nusikalstamo susi­vie­nijimo organizavimo, vadovavimo ar daly­va­­vimo jame (BK 227-1 str.) apibendrinimo rezultatų baudžiamosiose bylose
B2-2 1995-12-20 Baudžiamųjų bylų dėl nusikalstamo susivienijimo organizavimo, vadovavimo ar dalyvavimo jame (BK 227-1 str.) apibendrinimo rezultatų.
B3-11 1995-12-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko klausimus dėl kai kurių Baudžia­mojo kodekso normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-10 1995-12-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Rokiškio rajono apylinkės teismo pirmininko klausimus dėl kai kurių Baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bau­džiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-8 1995-12-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko klausimus dėl Baudžiamojo proceso normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius kon­sultuoja:
B3-9 1995-12-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko klausimus dėl kai kurių Baudžia­mojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-3 1995-10-23 klausimas: Kokiu pagrindu nutraukiamos darbo sutartys su viršaičiais, miestų merais, rajonų valdytojais, respublikos miestų merais ir jų pavaduotojais po 1995 m. rinkimų į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas?
B3-7 1995-10-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo klausimą dėl Baudžiamojo kodekso 295 str. 2 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-6 1995-10-03 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjos klausimą dėl Baudžiamojo kodekso 234 str. 2 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:Straipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 2 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=51