Biuletenis Teismų praktika Nr. 30 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 30
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 5-10-2012

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A-1 2009-03-24 Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga
A-2 2009-03-24 TEISMŲ PRAKTIKOS KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO (BAUDŽIAMOJO KODEKSO 281 STRAIPSNIS) BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE APŽVALGA
DT-1 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. BENDROSIOS NUOSTATOS.
DT-2 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. DARBO UŽMOKESTIS, DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI, VIETA IR TVARKA.
DT-3 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMAS.
DT-4 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ.
DT-5 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. INDIVIDUALŪS GINČAI.
DT-6 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI.
DT-7 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. DARBO SUTARTIES TURINYS, SUDARYMAS, VYKDYMAS.
DT-8 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS ŠALIŲ SUSITARIMU.
DT-9 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS.
DT-10 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS BE ĮSPĖJIMO.
DT-11 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. KITI DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO (NUTRAUKIMO) PAGRINDAI.
DT-12 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO (PASIBAIGIMO0 ĮFORMINIMAS IR ATSISKAITYMAS SU ATLEIDŽIAMU DARBUOTOJU.
DT-13 2009-03-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, priimtų nagrinėjant bylas, kylančias iš darbo teisinių santykių, santraukos. DARBO LAIKAS.
EU-1 2009-03-24 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS. Kai kurie non bis in idem (ne bis in idem) principo taikymo Šengeno erdvėje aspektai.
EU-2 2009-03-24 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS. 2000 m. gruodžio 22 d. Reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo taikymo aspektai (susitarimas dėl jurisdikcijos, lis pendens, laikinosios, įskaitant apsaugos, priemonės, teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas, autentiškų dokumentų vykdymas)
EU-3 2009-03-24 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS I d.
EU-4 2009-03-24 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS II d.
2K-485 2008-12-23 2.20. Kaltė bendrininkavimo atveju (BK 14–16 straipsniai, 24 straipsnis)
3K-7-581 2008-12-23 1.4. Dėl vartojimo rangos teisinių santykių
2K-523 2008-12-16 2.19. Teisė į nešališką teismą (BPK 44 straipsnio 5 dalis)
2A-P-6 2008-12-16 2.2. Nusikalstamą veiką imituojantys veiksmai (BPK 159 straipsnis, Operatyvinės veiklos įstatymo 12 straipsnis). Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis)
2K-P-221 2008-12-16 2.3. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama liudytojo apklausa (BPK 184 straipsnis). Esminis BPK pažeidimas (BPK 369 straipsnio 3 dalis)
2K-449 2008-11-25 2.18. Bylos perdavimas prokurorui dėl kaltinamojo akto neatitikties BPK reikalavimams (BPK 219 straipsnis, 234 straipsnio 2 dalis, 254 straipsnio 3 dalis, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas)
3K-3-477 2008-11-19 1.19. Dėl vykdomojo įrašo išieškoti skolą pagal vekselį vykdymo
3K-7-465 2008-11-18 1.3. Dėl atsakomybės už žalą aplinkai
3K-7-466 2008-11-11 1.2. Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės
3K-3-535 2008-11-10 1.18. Dėl nekilnojamojo daikto valdymo
2K-381 2008-11-04 2.17. Bendrininkų baudžiamoji atsakomybė (BK 26 straipsnis). Plėšimas (BK 180 straipsnis)
3K-3-514 2008-10-29 1.17. Dėl įgyjamosios senaties netaikymo savavališkos statybos atveju
2K-P-181 2008-10-28 2.1. Papirkimas (BK 227 straipsnis
2K-420 2008-10-28 2.15. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio turinys (BPK 331 straipsnis). Įrodymų vertinimas (BPK 20 straipsnio 5 dalis)
2K-443 2008-10-28 2.16. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas (BPK XXIX skyrius)
2K-7-200 2008-10-27 2.4. Dokumentų suklastojimas (BK 300 straipsnis)
3K-3-519 2008-10-27 1.16. Dėl prieštaravimų dokumentiniame procese
3K-3-483 2008-10-22 1.14. Dėl sutartinių nuostolių – prarastos galimybės piniginės vertės – nustatymo
3K-3-508 2008-10-22 1.15. Dėl santuokos pripažinimo negaliojančia dėl tikrosios valios neišreiškimo
3K-3-492 2008-10-21 1.13. Dėl įstatymų, reglamentuojančių savavališkos statybos padarinių šalinimą, taikymo laiko atžvilgiu
3K-3-478 2008-10-14 1.12. Dėl gydymo įstaigos rūpestingumo pareigos
3K-3-482 2008-10-13 1.10. Dėl sutuoktinių turtinių prievolių dalijimo
3K-3-484 2008-10-13 1.11. Dėl atsisakymo nuo ieškinio byloje, kurioje atnaujintas procesas
3K-3-475 2008-10-13 1.9. Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimo
2K-348 2008-10-10 2.14. Minimalaus gyvenimo lygio dydis ir nusikalstamų veikų kvalifikavimas
2K-327 2008-10-07 2.11. Civilinio ieškinio išsprendimas (BPK 115 straipsnis). Baudžiamojo proceso nutraukimas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas)
2K-312 2008-10-07 2.12. Non reformatio in peius principas (BPK 386 straipsnio 3 dalis)
2K-387 2008-10-07 2.13. Sukčiavimas (BK 182 straipsnis). Dokumentų suklastojimas (BK 300 straipsnis). Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo (BK 37 straipsnis)
2K-392 2008-09-30 2.10. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, procesinis įforminimas ir laikymo tvarka (BPK 92 straipsnio 1 dalis, 207 straipsnio 2 dalis). Įrodymai (BPK 20 straipsnis)
2K-375 2008-09-30 2.9. Privataus kaltinimo procesas (BPK XXX skyrius)
3K-3-437 2008-09-30 1.8. Dėl darbuotojo teisės į atostogas įgyvendinimo tvarkos, dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo įvertinimo
3K-7-308 2008-09-29 1.1. Dėl viešosios įstaigos (teatro) vadovo atleidimo iš darbo
3K-3-428 2008-09-29 1.7. Dėl bendrovės vadovo materialinės atsakomybės
2K-304 2008-09-23 2.8. Neteisėtas laisvės atėmimas (BK 146 straipsnio 1 dalis). Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo (BK 230 straipsnio 3 dalis)
2K-336 2008-09-16 2.7. Būtinoji gintis (BK 28 straipsnis)
3K-3-370 2008-07-11 1.6. Dėl asmens pripažinimo neveiksniu kriterijų, įrodinėjimo ypatumų
3K-3-318 2008-06-19 1.5. Dėl išbandymo termino darbo teisėje
2K-279 2008-06-17 2.6. Įrodymai (BPK 20 straipsnis)
2K-278 2008-05-27 2.5. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis (BK 259, 260 straipsniai)Straipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 30 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=288