Biuletenis Teismų praktika Nr. 29 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 29
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 5-10-2012

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
M-1 2008-09-21 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
M-2 2008-09-21 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens garbę ir orumą baudžiamosiose bylose (II)
M-3 2008-09-21 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens garbę ir orumą baudžiamosiose bylose (III)
M-4 2008-09-21 Žurnalistų šaltinių apsaugos reikalavimai baudžiamajame procese
M-5 2008-09-21 Saviraiškos laisvės apribojimai įgyvendinant baudžiamąją atsakomybę už nusikalstamas veikas, kuriomis kėsinamasi į įslaptintos informacijos neliečiamumą
M-6 2008-09-21 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens privatų gyvenimą civilinėse bylose (II)
A-1 2008-09-21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalga
A-2 2008-09-21 TEISĖS NORMŲ, REGULIUOJANČIŲ NUSIKALSTAMA VEIKA PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMĄ, TAIKYMO BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE APŽVALGA
A-3 2008-09-21 kai kurie nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo aspektai Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje
2K-283 2008-06-20 3.27. Nuosprendžių rūšys (BPK 303 straipsnis)
2A-3 2008-06-13 3.26. Profesinių pareigų vykdymas (BK 30 straipsnis)
2K-239 2008-06-03 3.25. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 straipsnis)
2K-190 2008-05-27 3.24. Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos (BK 200 straipsnis)
2K-235 2008-05-22 3.23. Socialinio draudimo išmokų įskaitymas į nusikalstama veika (padarytos žalos atlyginimą (CK 6.290 straipsnis)
2K-P-85 2008-05-20 3.20. Nepilnamečio atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės (BK 93 straipsnis)
2K-7-228 2008-05-20 3.21. Tarnybos pareigų neatlikimas (BK 229 straipsnis). Kaltinime nurodytos veikos esminių faktinių aplinkybių ir jos kvalifikavimo keitimas teisme (BPK 256 straipsnis)
2K-120 2008-05-20 3.22. Informacijos panaudojimas kitose baudžiamosiose bylose (BPK 162 straipsnis)
2K-7-141 2008-04-29 3.19. Teisė į privataus gyvenimo gerbimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis). Įrodymai (BPK 20 straipsnis). Leidimas atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus (BPK 159 straipsnis). Slaptas sekimas (BPK 160 straipsnis)
2K-186 2008-04-22 3.18. Būtinoji gintis (BK 28 straipsnis)
K-1 2008-04-18 Janina Stripekienė. Europeizuotos ir internacionalizuotos privatinės teisės aiškinimas ir taikymas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus praktikoje: lyginamojo metodo vaidmuo
K-2 2008-04-18 Andreas Furrer. Internationalisierung und Europäisierung des Privatrechts
K-4 2008-04-18 Valentinas Mikelėnas. Europos ir tarptautinių teisės normų ir standartų vaidmuo kuriant naująjį Lietuvos civilinį kodeksą ir aiškinant jo normas: kodekso rengimo grupės vizija
K-3 2008-04-18 Hans Peter Walter. Das Rechtsvergleichende Auslegungelement
2K-22 2008-04-08 3.16. Švelnesnės negu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės skyrimas (BK 54 straipsnio 3 dalis)
2K-171 2008-04-08 3.17. Nusikalstamos veikos ir atlygintinos žalos priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis)
3K-3-206 2008-04-07 1.21. Dėl tarptautinių sutarčių, susijusių su sprendimų pripažinimu ir vykdymu, ir 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo santykio
2K-167 2008-04-04 3.15. Savavaldžiavimas (BK 294 straipsnis)
3K-3-186 2008-03-26 1.20. Dėl konsultacijų su darbuotojų atstovais pagal DK 130 straipsnio 4 dalį
3K-7-59 2008-03-26 1.6. Dėl solidariosios atsakomybės taikymo sąlygų
3K-7-43 2008-03-17 1.5. Dėl oro vežėjo atsakomybės už skrydžio atšaukimą
3K-7-43 2008-03-17 1.5. Dėl oro vežėjo atsakomybės už skrydžio atšaukimą
2K-160 2008-03-13 3.14. Organizuota grupė (BK 25 straipsnio 3 dalis). Įrodymų vertinimas (BPK 20 straipsnio 5 dalis)
2K-102 2008-03-04 3.13. Non bis in idem principas (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 7 protokolo 4 straipsnis)
2K-63 2008-02-26 3.12. Seksualinis prievartavimas (BK 150 straipsnis). Įžeidimas (BK 155 straipsnis)
3K-7-24 2008-02-25 1.4. Dėl subjektiškumo reikalavimų pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą
3K-3-100 2008-02-15 1.19. Dėl lėšų, esančių banko – kreditoriaus – sąskaitoje, įkeitimo
3K-7-149 2008-02-15 1.3. Dėl procesinio bendrininkavimo, antstolio ir teismo kompetencijos atribojimo išieškojimo pagal sutuoktinių prievoles atveju
3K-3-76 2008-02-12 1.18. Dėl draudiko subrogacijos teisės įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos
2K-66 2008-02-05 3.10. Kario terorizavimas (BK 320 straipsnis)
K-75 2008-02-05 3.11. Teismo sudėties nekeičiamumas nagrinėjant baudžiamąją bylą (BPK 223 straipsnis)
3K-3-3 2008-01-30 1.17. Dėl savivaldybės pareigų nuomojant socialinį būstą
2K-7-1 2008-01-29 3.8. Dalykinio teismingumo taisyklių taikymas sprendžiant kaltinimo keitimo klausimą (BPK 224, 225 straipsniai, 228 straipsnio 3 dalis, 232 straipsnio 2 punktas, 256 straipsnis)
2K-48 2008-01-29 3.9. Apeliacinio nagrinėjimo bendrosios nuostatos (BPK 320 straipsnio 3 dalis)
3K-3-27 2008-01-29 1.16. Dėl atsakomybės už koncesininkui perduotos savivaldybės įmonės prievoles netaikymo savivaldybei
3K-3-20 2008-01-28 1.13. Dėl šalių suderintos valios vykdant sandorį, kuris neįformintas notarine tvarka
3K-3-44 2008-01-28 1.15. Dėl lizingo gavėjo teisės išnuomoti lizingo objektą išperkamosios nuomos sutartimi
2K-76 2008-01-22 3.7. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas civilinės atsakomybės draudimo atveju (CK 6.254, 6.987 straipsniai)
3K-3-33 2008-01-22 1.12. Dėl palikėjo vaiko nedarbingumo dėl neįgalumo fakto vertinimo sprendžiant dėl išlaikymo reikalingumo ir teisės į privalomąją palikimo dalį
2K-P-100 2008-01-15 3.5. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis (BK 95 straipsnio 4 dalis); aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas)
2K-21 2008-01-15 3.6. Melagingi parodymai, išvados ir vertimas (BK 235 straipsnis)
3K-3-81 2008-01-02 1.11. Dėl draudimo išmokos, išmokėtos dėl suklydimo pagal laidavimo draudimo sutartį, išreikalavimo
3K-7-2 2008-01-02 1.2. Dėl teisės į privatų gyvenimą
2K-854 2007-12-28 3.4. Kaltės formos (BK 14, 15, 16 straipsniai). Tyčinis sunkus sveikatos sutrikdymas (BK 135 straipsnis)
2K-818 2007-12-20 3.3. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio turinys (BPK 331 straipsnis, 307 straipsnio 1 dalis)
2K-713 2007-12-18 3.2. Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 62 straipsnis). Įrodymų vertinimas (BPK 20 straipsnio 5 dalis)
3K-3-464 2007-12-14 1.10. Dėl ABĮ 47 straipsnyje įtvirtintos akcininko pirmumo teisės įsigyti akcijas įgyvendinimo, kai taikomas CPK 704 straipsnis
3K-3-525 2007-12-03 1.9. Dėl galimybės nukreipti išieškojimą į paskutinį būstą ribojimo
3K-3-536 2007-11-29 1.8. Dėl vežėjo civilinės atsakomybės draudiko atsakomybės už netinkamą draudimo sutarties vykdymą
2K-733 2007-11-27 3.1. Non reformatio in peius principas (BPK 320 straipsnio 4 dalis, 386 straipsnio 3 dalis)
3K-7-345 2007-11-26 1.1. Dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos kaip civilinės atsakomybės subjekto ypatumų bei Bendrijos ir butų savininkų atsakomybės atribojimo
3K-3-495 2007-11-19 1.7. Dėl pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas pasikeitus ketinimų turiniui ir akcininko pirmumo teisės įsigyti parduodamas akcijas perleidimo negalimumoStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 29 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=287